Privacyverklaring

Deze Privacymededeling regelt de wijze waarop Devskiller Inc. verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt van gebruikers verzamelde informatie (elk, een "Gebruiker") van de site devskiller.com ("Site") in verband met de industrie-enquête ("Enquête").

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

1.1. De persoonsgegevens die door de Gebruikers binnen de kaders van de Site worden verstrekt, worden verwerkt door Devskiller Inc., als de Gegevensverantwoordelijke, als van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna "GDPR" genoemd). U kunt contact opnemen met de Gegevensverwerkingsverantwoordelijke via de contactkanalen die verder in dit document worden uitgelegd.

1.2. De omvang van de verwerkte gegevens omvat het e-mailadres, de naam van de Gebruiker en alle aanvullende gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt. Bovendien wordt het IP-adres van de computer van de Gebruiker geregistreerd.

1.3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

(a) levering en afwikkeling van diensten langs elektronische weg, zoals beschreven in de informatienota van de Enquête, op basis van het legitieme belang van Devskiller Inc,

(b) promotionele of marketing acties van Devskiller Inc - alleen in het geval u expliciet toestemming heeft gegeven voor een dergelijk doel.

1.4. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur van de enquête en voor een periode van twee maanden na de enquête. Na afloop van de genoemde periode worden de gegevens gewist.

1.5. Uw persoonlijke gegevens kunnen voor verwerking worden doorgegeven aan (ontvangers van persoonlijke gegevens): Devskiller Inc accountantskantoor, de provider van hosting voor de Site, het bedrijf dat technische ondersteuning biedt voor de Site, het bedrijf dat mailinglijst levert, het bedrijf dat enquêtesoftware levert. De door Devskiller Inc verzamelde persoonlijke gegevens kunnen ook bekend worden gemaakt aan: bevoegde overheidsinstanties op hun verzoek op basis van relevante wetsbepalingen of andere personen en entiteiten in de gevallen zoals voorgeschreven in de wetsbepalingen. Devskiller Inc mag de persoonlijke gegevens van de Gebruiker alleen na voorafgaande toestemming van de Gebruiker aan andere entiteiten bekendmaken.

1.7. De persoonsgegevens van de Gebruikers zullen niet worden verwerkt in de vorm van profilering.

1.8. U hebt het recht om: de verzamelde persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verwijderen, de verwerking van gegevens te beperken. In geval van verwerking op basis van uw toestemming hebt u ook het recht om uw gegevens in een gestructureerde vorm te ontvangen of om uw gegevens te laten overdragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens in strijd met de wet worden verwerkt, en om bij een rechtbank beroep in te stellen tegen de toezichthoudende autoriteit als de entiteit die de schending begaat.

1.10. De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen zal gebeuren in overeenstemming met de GDPR.

1.11. Wij kunnen persoonlijke identificeerbare informatie verzamelen van Gebruikers op verschillende manieren, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer Gebruikers onze site bezoeken, reageren op een enquête, een formulier invullen, en in verband met andere activiteiten, diensten, functies of middelen die wij beschikbaar stellen op onze Site. Gebruikers kan worden gevraagd om, indien van toepassing, naam, e-mail adres. Gebruikers kunnen onze Site echter ook anoniem bezoeken. Wij zullen persoonlijke identificatie-informatie van Gebruikers alleen verzamelen als zij vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat het hen kan verhinderen om deel te nemen aan bepaalde Site-gerelateerde activiteiten.

2. NIET-PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE

2.1. Wij kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen over gebruikers wanneer zij interageren met onze Site. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan de naam van de browser, het type computer en technische informatie over de wijze van verbinding van Gebruikers met onze Site omvatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte Internet service providers en andere soortgelijke informatie.

3. INFORMATIEBEVEILIGING

3.1. Devskiller Inc past daarnaast alle noodzakelijke technische maatregelen toe zoals gespecificeerd in de artikelen 25, 30, 32-34, 35-39 van GDPR, die zorgen voor een betere bescherming en beveiliging van de verwerking van uw persoonsgegevens.

3.2. Het gebruik van de Site verloopt via een beveiligde https-verbinding. De communicatie tussen het apparaat van een Gebruiker en de servers wordt gecodeerd door middel van het SSL-protocol.

4. PRIVACY SCHERM

4.1. Devskiller Inc houdt zich aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework en Swiss-U.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. (Naam van uw organisatie) heeft aan het Department of Commerce verklaard dat het zich aan de Privacy Shield Principles houdt. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze Privacyverklaring en de Privacy Shield-beginselen, zijn de Privacy Shield-beginselen van toepassing. Voor meer informatie over het Privacy Shield programma, en om onze certificering te bekijken, bezoek https://www.privacyshield.gov/.

4.2. In overeenstemming met de Privacy Shield-beginselen verbindt Devskiller Inc zich ertoe om klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Personen uit de EU en Zwitserland met vragen of klachten over ons Privacy Shield-beleid dienen eerst contact op te nemen met Devskiller Inc:
Lindleya 16, Warschau, Polen +44 20 3876 6444; hello@Devskiller.com

Inwoners van andere landen kunnen contact met ons opnemen via:
DevSkiller Inc, 244 Fifth Avenue, Suite 1233, New York, New York 10001; hello@Devskiller.com.
Devskiller Inc heeft zich er verder toe verbonden om samen te werken met het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPA's) met betrekking tot onopgeloste Privacy Shield-klachten over personeelsgegevens die vanuit de EU zijn overgedragen in het kader van de arbeidsrelatie.

4.3. Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen op grond van het Privacy Shield Framework, is Devskiller onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Devskiller verplicht zijn persoonsgegevens te openbaren in antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of rechtshandhaving.

4.4. Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

4.5. Devskiller voldoet ook aan de Privacy Shield-beginselen voor alle verdere doorgifte van persoonsgegevens uit de EU en Zwitserland, met inbegrip van de bepalingen inzake de aansprakelijkheid voor verdere doorgifte.

5. WEBBROWSER COOKIES

Onze Site kan gebruik maken van "cookies" om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de Gebruiker plaatst cookies op zijn/haar harde schijf om gegevens bij te houden en soms om informatie over hem/haar bij te houden. De Gebruiker kan ervoor kiezen zijn/haar webbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd, of dat hij/zij een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Indien de Gebruiker dit doet, is het mogelijk dat sommige delen van de Site niet naar behoren functioneren.

6. HOE GEBRUIKEN WIJ VERZAMELDE COOKIE-INFORMATIE

6.1. Devskiller Inc mag de persoonlijke informatie van Gebruikers verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

- om de klantenservice te verbeteren. De door u verstrekte informatie helpt ons efficiënter te reageren op uw verzoeken om klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften.

- om onze Site te verbeteren.

6.2. Wij kunnen de feedback die u ons geeft gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren, om promoties, wedstrijden, enquêtes of andere Site-functies uit te voeren, om Gebruikers informatie te sturen die zij willen ontvangen over onderwerpen waarvan wij denken dat ze voor hen van belang zijn, om periodieke e-mails te sturen, na hun voorafgaande toestemming.

6.3. Wij kunnen het e-mailadres gebruiken om te reageren op hun vragen, verzoeken en/of andere verzoeken.

6.4. Cookiebestanden worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

a) aanpassing van de inhoud van de pagina's van de Site aan de voorkeuren van de Gebruiker en optimalisering van het gebruik van de pagina's; in het bijzonder maken deze bestanden het mogelijk het apparaat van de Gebruiker van de Site te herkennen en de site correct weer te geven, aangepast aan zijn individuele behoeften;

b) het opstellen van statistieken die helpen te begrijpen hoe de sitegebruikers sites gebruiken, waardoor de structuur en de inhoud ervan kunnen worden verbeterd;

c) het opstellen van een lijst van ontvangers en het tonen van advertenties die zijn afgestemd op hun behoeften en interesses.

6.5. Binnen de Site worden twee basistypen cookies gebruikt: sessiecookies en persistente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het apparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat de Gebruiker uitlogt, een site verlaat of de software (de browser) afsluit. Persistente cookies worden op het apparaat van de Gebruiker opgeslagen gedurende een in de parameters van de cookie-bestanden voorgeschreven periode of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd na toestemming van de Gebruiker.

6.6. Binnen de Site worden de volgende soorten cookies gebruikt:

a) essentiële cookies die het gebruik van de op de Site beschikbare diensten mogelijk maken, bijvoorbeeld authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten waarvoor authenticatie op de Site vereist is;

b) cookies met het oog op de veiligheid, bijvoorbeeld om misbruiken op het gebied van authentificatie binnen de Site op te sporen;

c) prestatiecookies waarmee informatie kan worden verzameld over de manier waarop de pagina's van de site worden gebruikt;

d) functionele cookies om de instellingen van de Gebruiker te onthouden en de interface van de Gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld wat betreft de geselecteerde taal of regio waar de Gebruiker zich bevindt, de lettergrootte, de lay-out van de pagina enz;

e) reclamecookies, die worden aangemaakt door externe bedrijven (zoals AdRoll). Zij maken het mogelijk om gebruikers reclamecontent aan te bieden terwijl zij andere websites bezoeken die meer aansluiten bij hun interesses, voor zover de gebruiker daarmee instemt via de instellingen van zijn browser.

7. CONTACT OPNEMEN

7.1. Als u vragen hebt over deze Privacymededeling, de praktijken van deze site, of uw omgang met deze site, kunt u contact met ons opnemen via:

Devskiller Inc, https://Devskiller Inc;

DevSkiller Inc, 244 Fifth Avenue, Suite 1233, New York, New York 10001.

Inwoners van de EU kunnen ook contact opnemen met onze vertegenwoordiger via de contactgegevens op p. 8.2.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 28.07.2020

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo