Hoofdovereenkomst

MANTELOVEREENKOMST

Deze raamovereenkomst (hierna te noemen de "Overeenkomst") vormen samen met eventuele aanvullende voorwaarden die in het Bestelformulier zijn geïmplementeerd een wettelijke overeenkomst tussen DevSkiller S.A., een bedrijf geregistreerd onder de wetten van Polen onder ondernemingsnummer 0000472423, geregistreerd adres: Lindleya 16, 02-013 Warschau, Polen (hierna genoemd "Ons", "We", "Onze" of "DevSkiller"), en U of de entiteit die U vertegenwoordigt (waarmee respectievelijk een natuurlijke persoon - geen consument, een rechtspersoon en/of organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid wordt bedoeld, die in het kader van zijn bedrijfsvoering op enigerlei wijze gebruik maakt van de Dienst) ("Jij", "Uw", "Jezelf" of "Klant"), die uw gebruik van onze dienst toegankelijk via de website regelt.

De Klant en DevSkiller worden hierin soms individueel aangeduid als een "Partij" en gezamenlijk als de "Partijen".

Lees dit document zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt en zorg ervoor dat u de tekst ervan begrijpt en ermee instemt voordat u de Dienst gebruikt.

Uw gebruik van de Dienst is uitdrukkelijk afhankelijk van Uw instemming met en naleving van alle bepalingen van de Overeenkomst. Door de Dienst op enigerlei wijze te gebruiken, gaat U ermee akkoord dat U deze Overeenkomst en alle aanvullende bepalingen van het Bestelformulier hebt gelezen en dat U ermee instemt gebonden te zijn door en partij te zijn bij deze Overeenkomst, en U verklaart en garandeert dat U bevoegd bent om de Klant met de Overeenkomst te binden. Indien U het niet eens bent met enig deel van de Overeenkomst, dan mag U de Dienst niet gebruiken.

Als U vragen heeft over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op: support@devskiller.com.

KOMEN DE PARTIJEN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREEN:

DEVSKILLER SERVICE

1.1. Deze Overeenkomst vormt een wettelijk contract tussen DevSkiller en U dat Uw gebruik van Onze Service, toegankelijk via Onze Website, regelt. Lees dit document zorgvuldig en zorg ervoor dat U de tekst begrijpt en ermee akkoord gaat voordat U de Service gebruikt.

1.2. Uw gebruik van de Dienst is uitdrukkelijk afhankelijk van Uw instemming met en naleving van alle bepalingen van de Overeenkomst. Door de Dienst op enigerlei wijze te gebruiken, gaat U ermee akkoord dat U de Overeenkomst hebt gelezen en dat U ermee instemt gebonden te zijn door en partij te zijn bij de Overeenkomst, en U verklaart en garandeert dat U gemachtigd bent om de Klant met de Overeenkomst te binden. Indien U het niet eens bent met enig deel van de Overeenkomst, dan mag U de Dienst niet gebruiken.

1.3. DevSkiller kan zijn verplichtingen uit hoofde hiervan uitbesteden (op voorwaarde dat DevSkiller te allen tijde volledig verantwoordelijk blijft voor de prestaties van elke onderaannemer).

1.4. De partijen zijn in het kader van deze overeenkomst onafhankelijke contractanten, en niets hierin zal een partij als werkgever, werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, of beide partijen als joint ventures of partners voor enig doel beschouwen.

1.5. DevSkiller verleent U hierbij een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Service onder de voorwaarden en beperkingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

1.6. U gaat ermee akkoord voor de Dienst te betalen in overeenstemming met Onze Vergoedingen, zoals hieronder verder uiteengezet.

1.7. De toegang van de Klant tot de Dienst begint op de in de Overeenkomst vermelde begindatum, maar niet eerder dan de datum waarop U Uw Account voor het eerst registreert, en duurt de in de Overeenkomst vermelde Abonnementstermijn totdat deze op de hieronder beschreven wijze wordt beëindigd.

1.8. U gaat ermee akkoord ons te voorzien van actuele, volledige en nauwkeurige informatie (waaronder Uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, Uw factuuradres) en deze informatie te onderhouden en op de juiste wijze bij te werken (hierna te noemen de "Factuurgegevens"). U stemt er verder mee in dat bij het verstrekken van dergelijke FactuurgegevensU zult niet opzettelijk belangrijke feiten of informatie weglaten of verkeerd voorstellen en u zult onmiddellijk gecorrigeerde of bijgewerkte gegevens invoeren. Factuurgegevens via de Dienst, of ons anderszins onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen of updates. U stemt er verder mee in en machtigt ons om Uw Factuurgegevens zoals vereist voor Uw gebruik van en toegang tot de Dienst.

1.9. De Factureringsgegevens behoren toe aan U en door gebruik te maken van de Service verleent U DevSkiller een licentie om deze te gebruiken voor het vervullen van onze Serviceverplichtingen aan U en DevSkiller zal anderszins commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke informatie vertrouwelijk en veilig te houden in overeenstemming met algemene industrienormen. DevSkiller is en blijft GDPR-compliant en stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief die met betrekking tot privacy en gegevensbeveiliging), met betrekking tot haar gebruik, toegang en opslag van factuurgegevens namens U. Na beëindiging of afloop van de Overeenkomst zal DevSkiller een kopie van Uw Factureringsgegevens bewaren gedurende een periode die is aangegeven in Ons Privacybeleid. U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) U als enige verantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en wettigheid van de Factureringsgegevens, en (ii) U als enige verantwoordelijk bent voor het exporteren van een kopie van uw Factureringsgegevens voorafgaand aan een dergelijke beëindiging of afloop.

1.10. U stemt ermee in dat U een andere persoon niet zult toestaan de referenties te gebruiken die worden gebruikt voor toegang tot de Account (hierin collectief "Credentials" genoemd) om de Service onder alle omstandigheden te gebruiken. U bent als enige en volledig verantwoordelijk voor onbevoegde toegang tot de Service en voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van Uw Inloggegevens en voor alle kosten, schade, aansprakelijkheden of verliezen die worden opgelopen of geleden als gevolg van het feit dat U dit niet doet. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade gerelateerd aan de diefstal van de Credentials, Uw bekendmaking van de Credentials, of Uw toestemming om een andere persoon toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de Dienst met behulp van de Credentials - indien dergelijke gebeurtenissen door U zijn veroorzaakt. U zult commercieel redelijke inspanningen leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst te voorkomen. Verder bent U alleen en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de Account, inclusief alle kosten die worden gemaakt met betrekking tot de Service. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk onbevoegd gebruik van de Account of enige andere inbreuk op de beveiliging die U bekend is. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen geleden door DevSkiller of een andere gebruiker van de Dienst of bezoeker van de Website als gevolg van het feit dat iemand anders de Inloggegevens gebruikt als gevolg van Uw verzuim om de Inloggegevens veilig en vertrouwelijk te houden.

1.11. Wanneer U de Dienst gebruikt of er anderszins toegang toe heeft, zult U zich te allen tijde houden aan het dan geldende Privacybeleid. Door de Dienst op enigerlei wijze te gebruiken, gaat U ermee akkoord dat U ons Privacybeleid hebt gelezen en ermee instemt.

1.12. Voor de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwt de Klant als beheerder van persoonsgegevens de verwerking van persoonsgegevens toe aan DevSkiller. Gedetailleerde regels voor het toevertrouwen van persoonsgegevens zijn geregeld in de Overeenkomst inzake gegevensbescherming die bijlage 2 bij deze Overeenkomst vormt.

GEBRUIK EN BEPERKINGEN

2.1. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de Dienst 24 uur per dag/7 dagen per week operationeel te houden, met uitzondering van: (i) geplande downtime (waarvan Wij redelijke inspanningen zullen doen om ten minste 72 uur van tevoren kennisgeving te doen); of (ii) elke onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten Onze controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot, overmacht, brand, aardbeving, overstroming, water, de elementen, arbeidsgeschillen of tekorten, inperkingen van nutsvoorzieningen, stroomstoringen, explosies, burgerlijke onlusten, overheidsacties, epidemieën, tekorten aan apparatuur of benodigdheden, onbeschikbaarheid van transport, handelingen of nalatigheden van derden, of enige andere oorzaak buiten Onze redelijke controle. Wij zijn niet verplicht om eerder aan ons betaalde bedragen terug te betalen.

2.2. DevSkiller kan de Dienst of een deel daarvan te allen tijde wijzigen, opschorten of beëindigen, met opgave van redenen (inclusief, zonder beperking, voor het niet betalen van verschuldigde vergoedingen krachtens deze Overeenkomst). U erkent dat de werking van de Service van tijd tot tijd technische of andere problemen kan ondervinden en niet noodzakelijkerwijs ononderbroken of zonder technische of andere fouten kan doorgaan en DevSkiller is niet verantwoordelijk jegens U of anderen voor dergelijke onderbrekingen, fouten of problemen of een volledige stopzetting van de Service. DevSkiller is niet verplicht nieuwe versies van de Service te blijven produceren of uit te brengen. Wij zijn niet verplicht tot terugbetaling van eerder aan ons betaalde bedragen.

2.3. Wij zullen ernaar streven U op de hoogte te brengen van elk gepland onderhoud dat de beschikbaarheid van de Dienst kan beïnvloeden. Wij zullen U ook op de hoogte stellen van lopende Service die is beïnvloed door een onverwachte systeemonderbreking.

2.4. Wij geven geen verklaring over de beschikbaarheid van Uw payment gateway service provider en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige downtime of systeemuitval van Uw payment gateway service provider.

2.5. U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat U de Dienst uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften, en dat U de Dienst niet zult gebruiken om intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van derden te schenden, te overtreden of te misbruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, privacy- of publiciteitsrechten).

2.6. Klant is verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om haar, haar Bedrijfsleider, Gebruikers of anderen die door Klant zijn geautoriseerd, inclusief haar Kandidaten, toegang tot de Dienst te geven en voor het onderhouden van haar netwerkverbindingen om de Dienst te kunnen gebruiken. De Klant is er verantwoordelijk voor dat zijn Kandidaten beschikken over de gegevens die zij nodig hebben om de Dienst te gebruiken. De Klant stemt ermee in dat zijn Kandidaten moeten instemmen met Onze Beoordelingsvoorwaarden voordat zij een Testsessie afleggen.

2.7. Elke account is beperkt tot het versturen van maximaal 1000 uitnodigingen per maand, tenzij anders vermeld.

2.8. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Account en de Dienst om bepaalde redenen tijdelijk blokkeren, uitschakelen, annuleren of opschorten:

2.8.a. Wij hebben vastgesteld dat U de Overeenkomst heeft geschonden of een toepasselijke wet heeft overtreden;

2.8.b. Wij hebben vastgesteld dat U een aan ons verschuldigd bedrag niet binnen 7 dagen na de vervaldatum betaalt;

2.8.c. Wij hebben vastgesteld dat U insolvent bent, failliet, niet in staat om Uw schulden te betalen;

2.8.d. Er treden dienstbeschikbaarheidsfouten op;

2.8.e. als fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

Wij zijn niet verplicht om eerder aan ons betaalde bedragen terug te betalen.

PROEF

3.1. DevSkiller kan, naar eigen goeddunken, een abonnement aanbieden met een Gratis Proefperiode voor een beperkte periode.

3.2. Indien de Klant besluit gebruik te maken van een Gratis Proefperiode, zal de toegang van de Klant tot de Dienst ingaan op de datum waarop U zich voor het eerst aanmeldt bij Uw Account of op de in de Overeenkomst vermelde datum, maar niet eerder dan de datum waarop U zich voor het eerst aanmeldt bij Uw Account. Indien de Klant zich registreert voor een Gratis Proefperiode, zal DevSkiller de Service op proefbasis gratis ter beschikking stellen aan de Klant en zijn Gebruikers tot het vroegste van de volgende twee data: (i) het einde van de Gratis Proefperiode; (ii) de startdatum van een door de Klant gekochte Abonnementstermijn; of (iii) beëindiging van de Gratis Proefperiode door DevSkiller naar eigen goeddunken.

3.3. Als U zich aanmeldt voor de Gratis Proefperiode, zal U door ons niet in rekening worden gebracht totdat de Gratis Proefperiode is afgelopen.

3.4. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van het Gratis Proefabonnement te wijzigen of een dergelijk Gratis Proefabonnement te annuleren.

3.5. Betaalde Proefversie is ook beschikbaar op de Dienst. Door een dergelijke Betaalde Proefperiode te selecteren, stemt u ermee in ons een eenmalige vergoeding te betalen die voor de gekozen Dienst is aangegeven.

3.6. Alle Gebruikersinhoud die bij de Dienst is ingediend, en alle configuraties of aanpassingen die door of voor de Klant tijdens de Gratis Proefperiode of de Betaalde Proefperiode aan de Dienst zijn aangebracht, kunnen permanent verloren gaan, tenzij de Klant dezelfde Dienst koopt als die welke onder de Gratis Proefperiode of de Betaalde Proefperiode valt.

3.7. DevSkiller kan onze standaard ondersteuningsdienst voor de Betaalde Proefperiode/Gratis Proefperiode zonder extra kosten aan U leveren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

4.1. U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van Uw netwerkverbindingen om toegang te krijgen tot de Dienst en ervoor te zorgen dat Uw netwerk en systemen de toegang tot de Dienst niet belemmeren.

4.2. U zult geen trefwoorden beschrijven of toewijzen terwijl u de Dienst gebruikt (inclusief aan Uw Test) op een misleidende of onwettige manier, inclusief op een manier die bedoeld is om te handelen op de naam of reputatie van anderen. Wij behouden ons het recht voor om elke beschrijving of trefwoord dat Wij ongepast of onwettig achten, of anderszins ons aansprakelijk kan maken, te wijzigen of te verwijderen.

4.3. De Klant zal niet:

4.3.a. de Dienst te gebruiken op een manier die de Dienst zou kunnen beschadigen, uitschakelen of aantasten;

4.3.b. de Dienst niet gebruiken om kwaadaardige code op te slaan of te verzenden;

4.3.c. de integriteit of prestaties van de Dienst of de daarin opgenomen gegevens van derden te verstoren of te verstoren;

4.3.d. te proberen onbevoegde toegang te krijgen tot de Dienst of de bijbehorende systemen of netwerken;

4.3.e. de Dienst of enig deel, kenmerk, functie of gebruikersinterface daarvan te kopiëren;

4.3.f. toegang tot de Dienst om een concurrerend product of dienst te bouwen.

VERGOEDINGEN EN BETALINGEN

5.1. De Klant zal DevSkiller Vergoedingen betalen in overeenstemming met de Overeenkomst. De vergoedingen zijn tegen de tarieven die door U in de Overeenkomst zijn vastgesteld en overeengekomen.

5.2. Betalingen die betrekking hebben op Vergoedingen voor een bepaalde Abonnementstermijn worden in rekening gebracht en afgeschreven van Uw geautoriseerde creditcard. Door het verstrekken van creditcardgegevens stemt de Klant ermee in dat DevSkiller gemachtigd is alle toepasselijke Vergoedingen in rekening te brengen wanneer deze verschuldigd zijn en alle andere kosten die de Klant kan maken in verband met het gebruik van de Service door de Klant.

5.3. Indien DevSkiller een Vergoeding niet van de creditcard van de Klant int, kan DevSkiller de kosten alsnog aan de Klant factureren. De Klant zal alle gefactureerde bedragen binnen de in de factuur vermelde termijn betalen.

5.4. Betalingsverplichtingen zijn niet opzegbaar en betaalde vergoedingen worden niet terugbetaald.

5.5. Bij verlenging van de Overeenkomst machtigt U ons om de dan geldende Vergoeding voor de Dienst te innen in overeenstemming met de Overeenkomst.

5.6. De in deze Overeenkomst vastgestelde prijzen zijn exclusief belastingen en andere vergoedingen die kunnen worden opgelegd. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen, aanslagen, tarieven, heffingen of andere vergoedingen die worden opgelegd, beoordeeld of geïnd door of onder het gezag van een overheidsinstantie voortvloeiend uit DevSkiller's levering van de Dienst op grond van deze Overeenkomst (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Belastingen"), met uitzondering van belastingen die worden geheven op DevSkiller's netto inkomsten. Indien DevSkiller rechtstreeks belastingen moet betalen in verband met het gebruik of de ontvangst van een Dienst door de Klant, stemt de Klant ermee in DevSkiller onmiddellijk alle door DevSkiller betaalde bedragen terug te betalen.

5.7. Zonder beperking van enig rechtsmiddel beschikbaar voor DevSkiller, kan DevSkiller Uw toegang tot de Service opschorten indien U nalaat de verschuldigde Vergoedingen te betalen.

5.8. DevSkiller is niet aansprakelijk voor enig verlies met betrekking tot terugboekingen, frauduleuze kosten of andere handelingen door U of Uw Gebruikers die misleidend, frauduleus of anderszins ongeldig zijn (hierna te noemen de "Frauduleuze handelingen"). Door de Service te gebruiken, ontslaat U DevSkiller hierbij van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit Frauduleuze handelingen. U zult ook alles in het werk stellen om DevSkiller onmiddellijk op de hoogte te stellen van frauduleuze handelingen die van invloed kunnen zijn op de Dienst. DevSkiller behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om de Account te beëindigen indien U zich inlaat of een andere Gebruiker toestaat zich in te laten met Frauduleuze Acties.

EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIK VAN INHOUD

6.1. Wij verkopen, verhandelen of verhuren de door de Klant verstrekte gegevens niet aan anderen. Wij kunnen algemene geaggregeerde demografische informatie delen die niet gekoppeld is aan specifieke informatie over bepaalde kandidaten of bedrijven.

6.2. De Dienst bevat inhoud en technologie van DevSkiller of DevSkiller's licentiegevers die wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim en andere wetten. Tussen de partijen is DevSkiller de eigenaar of licentiehouder van de intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten op de Service, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, artwork, logo's, functionaliteit en documentatie met betrekking daartoe (hierna te noemen de "Eigendom"). U mag niet:

6.2.a. enig deel van de Dienst of enig Eigendom te kopiëren, te wijzigen of te onderwerpen aan reverse engineering;

6.2.b. de Dienst verhuren, verkopen, leasen, verspreiden, verstrekken of anderszins gebruiken ten behoeve van derden; of

6.2.c. geen eigendomskennisgevingen of labels van de Dienst of enig deel daarvan te verwijderen of anderszins te wijzigen.

6.3. Deze overeenkomst draagt geen eigendom of intellectueel eigendom van derden van ons naar u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij ons of de respectieve eigenaar. Al deze rechten zijn voorbehouden.

6.4. De namen, logo's of handelsmerken van bedrijven en producten van derden die in de Dienst worden genoemd, kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

6.5. Alle tekst, afbeeldingen, software, graphics, audiobestanden, video's, berichten, links of andere materialen die door een U of een Gebruiker in de Dienst zijn geüpload of aangemaakt (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Gebruikersinhoud") zijn eigendom van respectievelijk U of de Gebruiker die deze Gebruikersinhoud heeft geplaatst. U mag door U geplaatste Gebruikersinhoud zonder beperking op een andere manier gebruiken.

6.6. Om de Service te exploiteren, heeft DevSkiller het recht nodig om bepaalde gebruiken te maken van uw openbaar geplaatste Gebruikersinhoud. Door het uploaden of creëren van Gebruikersinhoud in de Service, verleent U of de Gebruikers ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie om dergelijke Gebruikersinhoud te publiceren en te distribueren met als doel het uitvoeren van onze verplichtingen onder deze Overeenkomst. Daarom stemt u ermee in dat DevSkiller dergelijke Gebruikersinhoud mag gebruiken en beschikbaar mag stellen, uitsluitend zoals redelijkerwijs noodzakelijk is om de Dienst aan u te leveren.

6.7. U bent volledig verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud, inclusief de kwaliteit en wettelijkheid ervan, alsmede voor eventuele schade die voortvloeit uit dergelijke Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud beschikbaar te stellen via de Dienst, verklaart en garandeert U dat:

6.7.a. U hebt alle rechten, macht en autoriteit die nodig zijn om de respectieve rechten aan DevSkiller te verlenen op dergelijke Gebruikersinhoud of U hebt volledig voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Gebruikersinhoud;

6.7.b. het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Gebruikersinhoud zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteursrechten, octrooien, handelsmerken of handelsgeheimen, van derden;

6.7.c. indien Uw werkgever rechten heeft op de Gebruikersinhoud, heeft U ofwel toestemming gekregen van Uw werkgever om de Gebruikersinhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige software, ofwel heeft U van Uw werkgever een verklaring van afstand gekregen met betrekking tot alle rechten in of op de Gebruikersinhoud;

6.7.d. U bent verantwoordelijk voor alle vorderingen die voortvloeien uit het feit dat U inbreuk maakt op enig eigendomsrecht op Gebruikersinhoud;

6.7.e. de Gebruikersinhoud geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud bevat of installeert;

6.7.f. de Gebruikersinhoud is geen spam, is niet machinaal of willekeurig gegenereerd, en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die bedoeld is om verkeer naar sites van derden te sturen of de rangschikking in zoekmachines van sites van derden te verbeteren, of om onwettige handelingen te bevorderen (zoals phishing) of ontvangers te misleiden wat betreft de bron van het materiaal (zoals spoofing);

6.7.g. de Gebruikersinhoud is niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of zet niet aan tot geweld, en schendt niet de privacy- of publiciteitsrechten van derden;

6.7.h. de Gebruikersinhoud niet wordt aangeprezen via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden;

6.7.i. de Gebruikersinhoud niet wordt gepresenteerd op een manier die Uw lezers doet geloven dat U een andere persoon of klant bent.

6.8. Als U Gebruikersinhoud verwijdert, zullen wij redelijke inspanningen leveren om deze van de Dienst te verwijderen, maar U erkent dat caching of verwijzingen naar de Gebruikersinhoud niet onmiddellijk beschikbaar kunnen worden gemaakt.

6.9. Zonder beperking van een van deze verklaringen of garanties, behouden Wij ons het recht voor, naar eigen goeddunken, inhoud, inclusief Gebruikersinhoud, van de Dienst te verwijderen of de toegang tot en het gebruik van de Dienst te beëindigen of te ontzeggen aan Gebruikers die, naar Onze redelijke mening, de Overeenkomst of een van Onze beleidslijnen schenden of op enigerlei wijze schadelijk of verwerpelijk zijn. Wij zijn niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen. Wij bewaren een beschermde kopie van de Gebruikersinhoud gedurende een periode zoals aangegeven in het Privacybeleid.

6.10. U gaat ermee akkoord dat DevSkiller uw naam en logo mag gebruiken om u te identificeren als een DevSkiller-klant op haar website of in ander verkoop- of marketingmateriaal. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek tot intrekking te e-mailen naar support@devskiller.com.

6.11. DevSkiller respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als U van mening bent dat materiaal dat zich op de DevSkiller Website bevindt of waarnaar verwezen wordt inbreuk maakt op het auteursrecht, of dat Uw intellectuele eigendomsrechten anderszins geschonden zijn, verzoeken wij U dergelijke informatie aan DevSkiller te verstrekken. Wij zullen reageren op al dergelijke kennisgevingen, inclusief indien nodig of gepast, door het schendende materiaal te verwijderen of alle links naar het schendende materiaal uit te schakelen. Wij zullen de toegang tot en het gebruik van de Service door een Gebruiker uitschakelen of beëindigen indien, onder de juiste omstandigheden, wordt vastgesteld dat de Gebruiker een recidivist is van de rechten van anderen. In het geval van een dergelijke uitschakeling of beëindiging zijn wij niet verplicht tot terugbetaling van eerder aan ons betaalde bedragen.

6.12. Wij hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, geplaatst op de Dienst en kunnen dit ook niet beoordelen en kunnen daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door de Dienst te exploiteren, verklaren of impliceren Wij niet dat Wij het daar geplaatste materiaal goedkeuren, of dat Wij geloven dat dergelijk materiaal accuraat, nuttig of niet schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om Uzelf en Uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor enige schade als gevolg van het gebruik door Gebruikers van de Dienst, of van het downloaden door die Gebruikers van daar geplaatste inhoud.

PRODUCTEN VAN DERDEN

7.1. De Dienst kan functies bevatten die ontworpen zijn om samen met andere toepassingen te werken. Om dergelijke functies te gebruiken, kan de Dienst U toegang verlenen tot, geïntegreerd worden met, of links of verwijzingen bevatten naar producten, diensten, gegevens, informatie, sites of andere materialen die door derden worden verstrekt of beheerd en kan U worden verzocht toegang te verkrijgen tot andere toepassingen van hun aanbieders en kan U worden verzocht ons toegang te verlenen tot Uw account(s) op de andere toepassingen (gezamenlijk, hierna te noemen de "Producten van derden"). Producten van derden staan niet onder controle van DevSkiller en U erkent dat DevSkiller niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, functies, nauwkeurigheid, wettigheid, geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke Producten van derden. Elke aankoop of gebruik van Derden-producten door U is alleen onderworpen aan de aanvullende voorwaarden voor dergelijke Derden-producten. U zult voldoen aan alle voorwaarden van derden en DevSkiller vrijwaren van alle schade, kosten, schikkingen, advocatenkosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van de voorwaarden van derden. Elke levering door DevSkiller van Derden Producten en elke uitwisseling van gegevens tussen U en een derde aanbieder van een Derden Product is uitsluitend tussen U en de betreffende derde aanbieder.

7.2. Indien de externe leverancier ophoudt de andere toepassing onder redelijke voorwaarden beschikbaar te stellen voor interoperabiliteit met de overeenkomstige dienstenfuncties, kunnen wij de levering van die dienstenfuncties stopzetten zonder dat U recht hebt op enige terugbetaling of andere vergoeding.

AFWIJZING VAN GARANTIES

8.1. U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Uw gebruik van de Dienst op Uw eigen risico is. De Service wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis. DevSkiller en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, werknemers, agenten, partners, leveranciers en licentiegevers wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

8.2. DevSkiller en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, werknemers, agenten, partners, leveranciers en licentiegevers geven geen garantie dat (i) de Service aan Uw eisen of verwachtingen zal voldoen, (ii) dat Uw toegang tot of gebruik van de Service ononderbroken, ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, (iii) dat eventuele gebreken in de Service zullen worden gecorrigeerd, of (iv) dat de Service of een server via welke U toegang heeft tot de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. U begrijpt dat U naar eigen goeddunken en op eigen risico toegang krijgt tot de diensten. U dient Uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

8.3. U begrijpt dat bij het gebruik van de Service gevoelige informatie door infrastructuren van derden gaat die niet onder controle van DevSkiller staan (zoals servers van derden). DevSkiller geeft geen garantie met betrekking tot de veiligheid van dergelijke infrastructuren van derden.

8.4. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal via het gebruik van de Dienst geschiedt naar eigen goeddunken en op eigen risico, en U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan Uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

8.5. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door U verkregen van DevSkiller of via of van de Service zal enige garantie doen ontstaan die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vermeld.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen DevSkiller, haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, werknemers, agenten, partners, leveranciers en licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens U of een andere partij op grond van een claim (hetzij gebaseerd op principes van contract, garantie, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere onrechtmatige daad, schending van een wettelijke verplichting, het falen van een beperkt rechtsmiddel om zijn essentiële doel te bereiken, of anderszins) voor: (i) alle speciale, gevolg-, incidentele of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, zelfs indien een partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of (ii) alle bedragen die (in totaal) hoger zijn dan de vergoedingen die door U krachtens de Overeenkomst zijn betaald (of verschuldigd zijn) gedurende de periode van zes (6) maanden die onmiddellijk voorafgaat aan een vordering, of (iii) de kosten voor de aanschaf van vervangende producten of diensten; (iv) onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens.

9.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige mislukking of vertraging te wijten aan zaken buiten onze redelijke controle.

9.3. U en DevSkiller komen beiden overeen dat ongeacht enige wet of statuut die het tegendeel bepaalt, enige claim of reden tot actie voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik van de Service of Overeenkomst binnen één (1) jaar na het ontstaan van een dergelijke claim of reden tot actie moet worden ingediend of voor altijd wordt uitgesloten.

9.4. Behalve voor de nakoming van een betalingsverplichting is geen van beide partijen uit hoofde van deze overeenkomst aansprakelijk voor vertragingen, wanprestaties, schade, verlies of vernietiging, of slecht functioneren van apparatuur, of enig gevolg daarvan, veroorzaakt of teweeggebracht door, of als gevolg van overmacht, brand, aardbeving, overstroming, water, de elementen, arbeidsgeschillen of tekorten, beperkingen van nutsvoorzieningen, stroomstoringen, explosies, burgerlijke onlusten, overheidsacties, epidemieën, tekorten aan apparatuur of benodigdheden, niet-beschikbaarheid van transport, handelingen of nalatigheden van derden, of enige andere oorzaak buiten haar redelijke controle. In het geval dat een van de voorgaande gebeurtenissen ertoe leidt dat DevSkiller niet in staat is de Service te leveren voor een periode van meer dan dertig (30) dagen, dan kan elke Partij de Overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

VRIJWARING

10.1. U zult DevSkiller schadeloosstellen en vrijwaren van alle schade, kosten, schikkingen, advocatenkosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met de Service of delen of onderdelen daarvan voor zover (i) door U gewijzigd na levering door DevSkiller, (ii) door U gecombineerd met andere producten, diensten, processen of materialen waarbij de vermeende inbreuk betrekking heeft op een dergelijke combinatie, (iii) waarbij U de vermeende inbreukmakende activiteit voortzet nadat U daarvan in kennis bent gesteld of nadat U op de hoogte bent gesteld van wijzigingen die de vermeende inbreuk zouden hebben voorkomen, of (iv) waarbij Uw gebruik van de Service niet strikt in overeenstemming is met de Overeenkomst.

VERTROUWELIJKHEID

11.1. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende een periode van drie (3) jaar daarna, stemt elke Partij ermee in de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij op dezelfde wijze te beschermen als zij de vertrouwelijkheid van haar eigen eigendoms- en vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard beschermt en deze Vertrouwelijke Informatie niet openbaar te maken.

11.2. De ontvangende partij mag Vertrouwelijke Informatie openbaar maken:

11.2.a. met de schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij;

11.2.b. to its officers, directors, employees, subcontractors, agents or prospective financing sources or acquirers who need to know such information in connection with this Agreement and who are bound by written agreements requiring the protection of such Confidential Information. The Parties shall be liable vis- -vis one another for any disclosure of information by the above persons.

11.3. Deze clausule is niet van toepassing op informatie die:

11.3.a. na schriftelijke toestemming van de andere partij is vrijgegeven voor het grote publiek;

11.3.b. openbaar is gemaakt met het rechtstreekse doel de juridische belangen van een partij te beschermen in een geschil met een andere partij dat bij een bevoegde autoriteit in behandeling is;

11.3.c. is vrijgegeven uit hoofde van de verplichting om overeenkomstig de toepasselijke wetgeving informatie te verstrekken aan naar behoren gemachtigde autoriteiten.

11.4. Indien de ontvangende partij wettelijk verplicht is vertrouwelijke informatie van de openbaarmakende partij openbaar te maken, stelt zij de openbaarmakende partij vooraf in kennis van deze gedwongen openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en verleent zij, op kosten van de openbaarmakende partij, redelijke bijstand indien de openbaarmakende partij de openbaarmaking wenst te betwisten.

11.5. Op verzoek van de bekendmakende partij vernietigt de ontvangende partij te allen tijde alle Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij, met inbegrip van alle kopieën daarvan en aantekeningen en ander materiaal waarin deze Vertrouwelijke Informatie is verwerkt, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm; op voorwaarde evenwel dat de ontvangende partij niet verplicht is tot teruggave of vernietiging van elektronische kopieën die automatisch worden opgeslagen in overeenstemming met het algemeen toepasselijke back-upbeleid van de ontvangende partij en die voor de ontvangende partij redelijkerwijs niet toegankelijk zijn (hierna te noemen de "vertrouwelijke informatie").Back-up media"). Alle Back-up Media blijven onderworpen aan de hierin vermelde vertrouwelijkheidsverplichtingen, niettegenstaande de afloop of beëindiging van deze Overeenkomst, zolang zij niet verwijderd zijn.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

12.1. DevSkiller kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, in geval van Uw schending van deze Overeenkomst, schending van de toepasselijke wetgeving, door U een schriftelijke kennisgeving te doen toekomen.

12.2. Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden ook alle door ons verleende licenties beëindigd, de Dienst blijft actief tot het einde van de lopende factureringscyclus en daarna wordt de toegang beëindigd.

12.3. Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden alle bedragen die vóór de beëindiging aan DevSkiller verschuldigd zijn, onmiddellijk opeisbaar.

12.4. DevSkiller kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, zonder enige reden en met een opzegtermijn van 60 dagen. In een dergelijk geval betalen wij U alle bedragen voor de resterende periode van de Overeenkomst terug.

WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

13.1. Wij werken onze Service voortdurend bij, en dat betekent dat wij soms de wettelijke voorwaarden waaronder onze Service wordt aangeboden moeten wijzigen. Geen wijziging of aanpassing van deze Overeenkomst zal van kracht zijn tenzij schriftelijk en ondertekend door zowel U als DevSkiller.

DIVERSEN

14.1. De Overeenkomst vormt het gehele contract tussen U en DevSkiller en vervangt alle voorgaande contracten, schriftelijk of mondeling, tussen U en DevSkiller, inclusief eerdere versies van de Overeenkomst.

14.2. DevSkiller kan de Overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen.

14.3. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DevSkiller.

14.4. Alle in de Overeenkomst vereiste of toegestane kennisgevingen worden per e-mail verzonden (en worden geacht naar behoren te zijn gedaan bij ontvangst), (i) indien aan DevSkiller, op: customers@devskiller.com, of (ii) indien aan U, op het e-mailadres dat U in de Overeenkomst opgeeft. Elke Partij kan haar e-mailadres voor kennisgeving bijwerken via een kennisgeving in overeenstemming met deze paragraaf.

14.5. Deze Overeenkomst en de relatie tussen U en DevSkiller worden beheerst door de wetten van de Republiek Polen.

14.6. U en DevSkiller stemmen ermee in om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken met jurisdictie over de maatschappelijke zetel van DevSkiller.

14.7. Wanneer DevSkiller nalaat een in deze Overeenkomst voorzien recht af te dwingen of uit te oefenen, vormt dit geen verklaring van afstand van dat recht.

14.8. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling worden beperkt of geschrapt tot het minimum dat nodig is zodat de Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en uitvoerbaar blijft.

14.9. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid, blijven van kracht.

14.10. Alle schema's bij deze Overeenkomst maken integraal deel uit van deze Overeenkomst en hebben dezelfde bindende kracht en uitwerking als de bepalingen ervan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en een bijlage prevaleert de Overeenkomst.

14.11. Deze overeenkomst is opgesteld in 2 (twee) identieke Engelstalige versies.

DEFINITIES

Rekeningbetekent een account die U gebruikt om toegang te krijgen tot onze dienst, alsmede gebruikersaccounts;
Bedrijfsleiderbetekent een Gebruiker die door U gemachtigd is om de Rekening te beheren en er toegang toe te hebben zonder bijkomende beperkingen;
Kandidaatbetekent een door U of Uw Bedrijfsleider aangewezen persoon die toegang krijgt tot de Dienst om de Testsessie af te leggen;
Vertrouwelijke informatiebetekent alle vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van een Partij (hierna te noemen de "Bekendmakende partij") bekendgemaakt aan de andere partij (hierna te noemen de "Ontvangende partij"), mondeling of schriftelijk, die op het moment van openbaarmaking aan de Ontvangende Partij als vertrouwelijk is gemarkeerd of aangeduid, of die een redelijk persoon als vertrouwelijk of als eigendom zou moeten beschouwen gezien de aard van de informatie en de omstandigheden waaronder deze openbaar is gemaakt. De Vertrouwelijke Informatie van DevSkiller omvat in het bijzonder alle verklaringen en informatie op de Website (inclusief Taken en Test), het Eigendom, alsmede deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande omvat Vertrouwelijke Informatie geen informatie waarvan de Ontvangende Partij kan aantonen dat deze: (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij; (ii) bekend was bij de Ontvangende Partij voordat deze bekend werd gemaakt door de Bekendmakende Partij; (iii) onafhankelijk werd ontwikkeld door de Ontvangende Partij zonder verwijzing naar Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij (met uitzondering van octrooieerbaar materiaal waarop deze uitsluiting niet van toepassing is); of (iv) wordt ontvangen van een derde partij zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij;
Vergoedingenbetekent alle door U aan ons te betalen bedragen die in de Overeenkomst zijn gespecificeerd of anderszins zijn opgelopen tegen de tarieven die hierin zijn vastgesteld en door U zijn overeengekomen;
Gratis proefversiebetekent een gratis Dienst voor een bepaalde periode die wordt aangeboden om de Dienst uit te proberen;
Betaald Proevenbetekent een betaalde Dienst voor een bepaalde periode die wordt aangeboden om de Dienst uit te proberen;
Privacybeleidbetekent Ons privacybeleid waarin de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens worden uiteengezet en dat bijlage 1 bij deze Overeenkomst vormt;
Servicebetekent Onze op internet gebaseerde dienst die door U wordt besteld en door ons online beschikbaar wordt gesteld;
Abonnementstermijnbetekent een periode gedurende welke de Vergoedingen in ruil voor onze Dienst in rekening worden gebracht, uiteengezet en door U hierin overeengekomen;
Taakbetekent een enkele vraag, programmeertaak, code review uitdaging, code gaps opdracht of SQL oefening gebruikt als onderdeel van de Test;
Testeen reeks taken om de vaardigheden van een kandidaat te evalueren;
Test Sessiebetekent een poging van de Kandidaat om de Test op te lossen;
Gebruikerbetekent een persoon die door U gemachtigd is een Dienst te gebruiken, voor wie U de Dienst heeft besteld en aan wie U (of Wij op Uw verzoek) een gebruikersidentificatie en wachtwoord heeft verstrekt. Gebruikers zijn bijvoorbeeld Uw werknemers, consultants, contractanten en agenten en derden waarmee U zaken doet;
Websitebetekent Ons platform waartoe u toegang krijgt om de Dienst te gebruiken.

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo