45 beteendefrågor som du kan använda under icke-tekniska intervjuer med utvecklare

Publicerad: Senast uppdaterad:
beteendefrågor: intervjufrågor för programvaruingenjörer

Du har bara upp till en timme på dig att lära känna din kandidat under intervjun. Inte mycket tid, eller hur? Du vill förmodligen anställa programmerare som är flexibla, som snabbt anpassar sig i en miljö som förändras snabbt och framför allt som klarar sig bra under snäva tidsfrister. Därför visar sig bedömningen av mjuka färdigheter, vid sidan av verifieringen av programmeringsfärdigheter, vara avgörande eftersom de i hög grad kan påverka resultaten. Hur bedömer man programmerare på rätt sätt? Vilka intervjufrågor för utvecklare ska du använda dig av?

Ett sätt att göra det är att använda beteendeinriktade intervjutekniker, ofta kallade Icke-tekniska intervjufrågor. Den används ofta av rekryterare för att utvärdera en kandidats tidigare erfarenheter och beteenden i syfte att fastställa deras potential. Beteendebaserade frågor sägs avslöja mer djupgående information om hur en kandidat tänker och känner och vilken typ av erfarenhet kandidaten har från tidigare arbeten. Man tror att tidigare prestationer kan vara en bra indikator på framtida beteenden.

Som Katharine Hansen säger att "beteendeintervjuer sägs vara 55 procent förutsägande för framtida beteende på jobbet, medan traditionella intervjuer bara är 10 procent förutsägande".

För att ge dig en hjälpande hand har vi sammanställt en lista över 45 intervjufrågor för utvecklare som du kan använda i dina intervjuer.

Ok, jag vill använda beteendemässiga intervjufrågor. Vad är nästa steg?

Som rekryterare måste du först identifiera önskade färdigheter och beteenden och sedan strukturera öppna frågor och påståenden för att få fram detaljerade svar i enlighet med detta. Du bör också förbereda en grundprofil av önskade beteenden som anses nödvändiga för att framgångsrikt utföra jobbet. På så sätt kan du utvärdera kandidaterna mot en idealprofil och se hur de passar in i din organisation.

Hur strukturerar man beteendefrågor?

Hur vi formulerar intervjufrågor för utvecklare är avgörande. Om du ställer frågan på ett tvetydigt sätt ska du inte bli förvånad över att du inte kan dra värdefulla slutsatser.

Beteendebaserade intervjufrågor börjar vanligtvis med någon av följande fraser:

  • Berätta om en tidpunkt då du...
  • Beskriv en situation när du...
  • Ge mig ett exempel på ett tillfälle då du
  • Tänk på ett exempel där du har...
  • Berätta hur du har hanterat en situation där...

Genom att ställa sådana frågor bör du kunna få en beskrivning av en situation eller uppgift, handling och resultat. Kom ihåg att behandla dessa frågor som en utgångspunkt för samtalet. Som Karl Sakas i 4 misstag med beteendefrågor som du bör undvika när du intervjuar utvecklare som publicerades på Stack Overflow Careers: "Se till att ställa uppföljningsfrågor också - annars slösar du bort en möjlighet att gräva i en kandidats tankeprocess." Så enStäll uppföljningsfrågor eftersom du på så sätt får veta mer detaljer och kan utvärdera om kandidatens svar är konsekventa.

Nedan hittar du 45 beteendefrågor för att utvärdera de vanligaste egenskaperna under icke-tekniska intervjuer.

Handlingsinriktade och självmotiverande frågor om beteendeintervjuer

1. Beskriv en situation då du gjorde mycket mer än vad som förväntades av dig för att få projektet genomfört. Blev din insats erkänd? Av vem och hur? Hur fick det dig att känna dig?

2. Berätta om ett tillfälle då du tog ansvar för ett projekt. Varför gjorde du det? Vad blev resultatet av att du antog utmaningen? Vad kunde ha hänt om du inte tog ansvar?

3. Tänk på ett tillfälle då du fick en projektidé som genomfördes främst tack vare dina insatser. Vad handlade det om? Vad var resultatet? Vilken var din roll?

4. Beskriv ett tillfälle då du gav ett förslag till förbättring av något i det projekt som du arbetade med.

5. Ge mig ett exempel på ett projekt eller initiativ som du startade på egen hand. Det kan vara ett projekt som inte har med affärsverksamhet att göra. Vad var det som fick dig att sätta igång?

Förmåga att anpassa sig frågor om beteendeintervjuer

6. Beskriv en situation där du mötte ett stort hinder för att slutföra ett projekt. Hur hanterade du det? Vilka åtgärder vidtog du?

7. Berätta om ett tillfälle då du var tvungen att arbeta med flera projekt samtidigt. Hur hanterade du det?

8. Beskriv en situation där du har upplevt en betydande projektförändring som du inte hade väntat dig. Vad var det? Hur påverkade det dig och hur anpassade du dig till denna förändring? Hur förblev du produktiv under projektet?

9. Beskriv en situation där du var tvungen att anpassa dig till förändringar som du inte hade någon kontroll över. Hur gjorde du detta?

Kommunikationsförmåga frågor om beteendeintervjuer

10. Jag skulle vara intresserad av att höra om ett missförstånd som du hade med din chef. Hur löste du det? Vad var orsaken till det? Hur hanterade du den situationen?

11. Berätta om ett tillfälle då du var tvungen att meddela en riktigt dålig nyhet till din chef eller dina medarbetare. Hur hanterade du det? Vad blev resultatet?

12. Ge ett exempel på ett tillfälle då du inte var överens med andra programmerare. Stod du upp för något som du trodde var rätt?

13. Berätta om ett tillfälle då du var tvungen att presentera ett komplicerat programmeringsproblem för en person som inte förstod teknisk jargong. Hur såg du till att den andra personen förstod dig?

14. Beskriv en situation där du tyckte att du inte hade kommunicerat tillräckligt bra. Vad gjorde du? Hur hanterade du situationen?

15. Berätta om en situation där du var tvungen att tala ut och vara självsäker för att få fram en sak som var viktig för dig.

Hantering av konflikter frågor om beteendeintervjuer

16. Berätta om ett tillfälle då du hade en meningsskiljaktighet med en annan programmerare. Hur hanterade du situationen? Kunde ni nå en ömsesidigt fördelaktig lösning på konflikten? Om inte, varför kunde du och din kollega inte nå en ömsesidigt fördelaktig lösning? Om du visste då vad du vet nu, vad skulle du ha gjort annorlunda för att antingen förebygga konflikten eller lösa den?

17. Berätta om ett tillfälle då du var tvungen att samarbeta med en svår person för att uppnå ett mål. Vad var den största utmaningen? Hur hanterade du den?

18. Har det hänt att du inte varit överens med någon i ett projekt? Vad gjorde du åt saken?

19. Berätta om när du har varit tvungen att hantera konflikter i ditt team. Hur löstes konflikten? Hur hanterade du det? Hur skulle du hantera den nu?

Kreativitet frågor om beteendeintervjuer

20. Ge mig ett exempel på en gång då du var tvungen att använda ett kreativt och ovanligt tillvägagångssätt för att lösa ett kodningsproblem. Hur kom du på den här idén? Varför tror du att den var ovanlig?

Beslutsfattande frågor om beteendeintervjuer

21. Ge mig ett exempel på ett tillfälle då du stod inför en komplex projektrelaterad fråga och inte kunde bestämma dig för hur du skulle hantera den på bästa sätt. Vad gjorde du? Hur gick du tillväga för att fatta beslutet - led mig genom din beslutsprocess? Om du kunde fatta beslutet en gång till, skulle du ändra något?

22. Tänk på ett tillfälle då du fattade ett impopulärt beslut på jobbet. Hur hanterade du det?

23. Ge mig ett exempel på ett projekt som misslyckades helt och hållet. Varför tror du att det misslyckades? Kunde man ha gjort något annorlunda för att vända det till framgång?

24. Beskriv en situation där du arbetade flitigt med ett projekt som inte gav önskat resultat. Varför fick du inte de önskade resultaten? Vad lärde du dig av erfarenheten?

25. Tänk på en situation då du fattade ett dåligt beslut eller gjorde något som inte blev bra. Vad hände?

Målinriktad frågor om beteendeintervjuer

26. Ge ett exempel på ett viktigt projektmål som du har uppnått och hur du har uppnått det.

27. Tänk på ett tillfälle då du arbetade med och uppnådde flera projektmål.

28. Beskriv en situation då du inte lyckades uppnå ett projektmål som din chef hade satt upp. Hur hanterade du denna situation? Vad blev resultatet?

29. Tänk på ett tillfälle då du var tvungen att förlita dig på andra för att få hjälp att uppnå ett projektmål. Hur kände du dig?

Påverkan/övertalning frågor om beteendeintervjuer

30. Berätta om en nyligen inträffad situation på jobbet där du lyckades övertyga ledningen om att acceptera en av dina idéer.

31. Beskriv en situation där du haft svårt att få andra att acceptera dina idéer? Hur gick du tillväga? Hur fungerade det? Lyckades du framgångsrikt övertala någon att se saker och ting på ditt sätt?

32. Har du någonsin varit tvungen att "sälja" en idé till ditt projektteam? Hur gjorde du det? "Köpte" de den?

Planering, prioritering, tidsplanering frågor om beteendeintervjuer

33. Berätta om en situation där du var ansvarig för projektplanering. Gick allting enligt din plan? Om inte, varför och vilka motåtgärder var du tvungen att vidta?

34. Berätta om en situation där du var ansvarig för projektplanering. Gick allting enligt din plan? Om inte, varför och vilka motåtgärder var du tvungen att vidta?

Problemlösning frågor om beteendeintervjuer

35. Berätta om en situation där du har gjort ett misstag på jobbet. Vad hände exakt och hur hanterade du det? Vilka åtgärder vidtog du för att förbättra situationen?

36. Vilket är det största problemet som du hittills har stött på i ett projekt och hur löste du det? Vad gjorde problemet svårt att lösa? Vad blev resultatet? Skulle du göra något annorlunda nu?

37. Ge mig ett exempel på ett tillfälle då du uppmärksammade ett litet problem innan det blev ett större problem. Tog du initiativ till att rätta till det? Vilken typ av förebyggande åtgärd vidtog du?

38. Berätta om ett svårt/komplicerat problem/projekt som du stött på. Hur bestämde du dig för vad du skulle göra först? Vilken information behövde du? Vilka hinder stötte du på? Vilka av dem kunde du övervinna? Var du tvungen att be om hjälp?

Lagarbete frågor om beteendeintervjuer

39. Berätta om ett tillfälle då du arbetade med någon som inte fullgjorde sin del av arbetet. Hur hanterade du situationen? Diskuterade du din oro med din medarbetare? Med din chef? Om ja, hur reagerade din medarbetare på din oro? Hur reagerade din chef?

40. Beskriv en situation där du var tvungen att arbeta i ett team som inte kom överens särskilt bra. Vad hände? Vad gjorde du och vilken roll tog du? Hur utvecklades situationen?

41. Beskriv en erfarenhet av ett team som du upplevde som en besvikelse. Vad skulle du ha gjort annorlunda för att förhindra detta?

42. Ge mig ett exempel på hur man samarbetar som lagmedlem för att uppnå ett viktigt mål. Vad var målet? I vilken utsträckning interagerade du med andra projektmedlemmar?

43. Berätta om den svåraste situationen du har haft när du har lett ett team. Vad hände och hur hanterade du den? Var du framgångsrik? Vad var det viktigaste du gjorde?

Arbeta under press frågor om beteendeintervjuer

44. Beskriv en situation där du har arbetat effektivt under press. Hur kände du dig när du arbetade under press? Vad var det som hände och hur tog du dig igenom det?

45. Berätta om en situation där du haft problem med att arbeta under press. Hur hanterade du den situationen? Bestämde du dig för att be om stöd? Hur och när bad du om hjälp?

46. Ge mig ett aktuellt exempel på en stressig situation på jobbet. Vad hände? Hur hanterade du den?

Källa: Karriär Arbetsgivare

Intervjufrågor för beteendeutvecklare - slutsats

Att använda rätt intervjufrågor för utvecklare är nyckeln till att identifiera de bästa kandidaterna. Vi hoppas att du finner den här listan användbar!

Dela inlägg

Läs mer om rekrytering av tekniker

Prenumerera på vår Learning Hub för att få nyttiga insikter direkt i din inkorg.

Kontrollera och utveckla kodningsfärdigheter utan problem.

Se DevSkillers produkter i praktiken.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp