Meddelande om sekretess

Detta integritetsmeddelande reglerar det sätt på vilket Devskiller Inc. samlar in, använder, underhåller och avslöjar information som samlats in från användare (var och en, en "Användare") på webbplatsen devskiller.com ("Webbplats") i samband med en branschundersökning ("Undersökning").

1. PERSONUPPGIFTER

1.1. Personuppgifter som tillhandahålls av användare inom ramen för webbplatsen behandlas av Devskiller Inc., i egenskap av personuppgiftsansvarig, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad GDPR). Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige via de kontaktkanaler som förklaras vidare i detta dokument.

1.2. De behandlade uppgifterna omfattar e-postadress, användarens namn och alla ytterligare uppgifter som användaren tillhandahåller. Dessutom loggar vi användarens dators IP-adress.

1.3. Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål:

(a) tillhandahållande och avveckling av tjänster på elektronisk väg, enligt beskrivningen i informationsmeddelandet om undersökningen, baserat på Devskiller Inc. legitima intresse,

(b) Devskiller Inc:s kampanj- eller marknadsföringsåtgärder - endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke för detta ändamål.

1.4. Dina personuppgifter kommer att behandlas under undersökningsperioden och under två månader efter undersökningen. Uppgifterna kommer att raderas när den nämnda perioden har löpt ut.

1.5. Dina personuppgifter kan överföras för behandling till (mottagare av personuppgifter): Devskiller Inc redovisningsbyrå, leverantören av hosting för webbplatsen, företaget som tillhandahåller teknisk support för webbplatsen, företaget som tillhandahåller e-postlista, företaget som tillhandahåller undersökningsprogram. De personuppgifter som Devskiller Inc samlar in kan också lämnas ut till: behöriga statliga myndigheter på deras begäran på grundval av relevanta lagbestämmelser eller andra personer och enheter - i de fall som föreskrivs i lagbestämmelserna. Devskiller Inc får lämna ut användarens personuppgifter till andra enheter endast efter användarens samtycke i förväg.

1.7. Användarnas personuppgifter kommer inte att behandlas i form av profilering.

1.8. Du har rätt att: ta bort de insamlade personuppgifter som rör dig, begränsa behandlingen av uppgifter. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du också rätt att få dina uppgifter i en strukturerad form eller att få dina uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med lagen, och att söka rättsmedel i domstol mot tillsynsmyndigheten som den enhet som begår överträdelsen.

1.10. Överföring av personuppgifter till tredjeländer sker i enlighet med GDPR.

1.11. Vi kan samla in personligt identifierbar information från användare på olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när användare besöker vår webbplats, svarar på en enkät, fyller i ett formulär och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi gör tillgängliga på vår webbplats. Användarna kan i förekommande fall bli tillfrågade om namn, e-postadress. Användarna kan dock besöka vår webbplats anonymt. Vi samlar in personlig identifieringsinformation från användare endast om de frivilligt lämnar sådan information till oss. Användarna kan alltid vägra att lämna personlig identifieringsinformation, förutom att det kan hindra dem från att delta i vissa aktiviteter på webbplatsen.

2. ICKE-PERSONLIG IDENTIFIERBAR INFORMATION

2.1. Vi kan samla in icke-personlig identifierbar information om användare när de interagerar med vår webbplats. Icke-personlig identifierbar information kan inkludera webbläsarens namn, typ av dator och teknisk information om användarnas sätt att ansluta sig till vår webbplats, t.ex. operativsystemet och de använda Internetleverantörerna och annan liknande information.

3. INFORMATIONSSÄKERHET

3.1. Devskiller Inc tillämpar dessutom alla nödvändiga tekniska åtgärder som anges i artiklarna 25, 30, 32-34, 35-39 i GDPR, vilket ger ökat skydd och säkerhet vid behandlingen av dina personuppgifter.

3.2. Användningen av webbplatsen sker via en säker https-anslutning. Kommunikationen mellan användarens enhet och servrarna kodas med hjälp av SSL-protokollet.

4. SKYDD FÖR SKYDD AV PRIVATLIVET

4.1. Devskiller Inc följer EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som fastställts av det amerikanska handelsdepartementet när det gäller insamling, användning och lagring av personlig information som överförs från Europeiska unionen och Schweiz till USA. (Din organisations namn) har certifierat för handelsdepartementet att den följer Privacy Shield-principerna. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i detta integritetsmeddelande och principerna för Privacy Shield ska principerna för Privacy Shield gälla. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering kan du besöka följande webbplats https://www.privacyshield.gov/.

4.2. I enlighet med Privacy Shield-principerna åtar sig Devskiller Inc att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Personer från EU och Schweiz som har frågor eller klagomål om vår policy för Privacy Shield bör först kontakta Devskiller Inc på följande adress:
Lindleya 16, Warszawa, Polen +44 20 3876 6444; hello@Devskiller.com

Invånare i andra länder kan kontakta oss på följande adress:
DevSkiller Inc, 244 Fifth Avenue, Suite 1233, New York, New York 10001; hello@Devskiller.com.
Devskiller Inc har vidare åtagit sig att samarbeta med den panel som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter med avseende på olösta klagomål inom ramen för Privacy Shield som rör personaluppgifter som överförts från EU inom ramen för anställningsförhållandet.

4.3. När det gäller personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield Framework är Devskiller föremål för den amerikanska federala handelskommissionens utrednings- och verkställighetsbefogenheter. I vissa situationer kan Devskiller vara skyldig att lämna ut personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning.

4.4. På vissa villkor, som beskrivs närmare på webbplatsen för Privacy Shield, kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

4.5. Devskiller följer också Privacy Shield-principerna för alla vidareöverföringar av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive bestämmelserna om ansvar vid vidareöverföring.

5. KAKOR I WEBBLÄSAREN

Vår webbplats kan använda "cookies" för att förbättra användarens upplevelse. Användarens webbläsare placerar cookies på hans/hennes hårddisk för att spara information och ibland för att spåra information om honom/henne. Användaren kan välja att ställa in sin webbläsare så att den vägrar att ta emot cookies eller så att den får en varning när cookies skickas. Om användaren gör detta, observera att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar korrekt.

6. HUR ANVÄNDER VI INSAMLAD COOKIE-INFORMATION?

6.1. Devskiller Inc kan samla in och använda användarnas personuppgifter för följande ändamål:

- förbättra kundservicen. Den information du lämnar hjälper oss att svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov på ett effektivare sätt.

- för att förbättra vår webbplats.

6.2. Vi kan använda den feedback du ger för att förbättra våra produkter och tjänster, för att genomföra kampanjer, tävlingar, undersökningar eller andra funktioner på webbplatsen, för att skicka information till användare som de har samtyckt till att ta emot om ämnen som vi tror kommer att vara av intresse för dem, för att skicka regelbundna e-postmeddelanden, efter att de har gett sitt samtycke.

6.3. Vi kan använda e-postadressen för att besvara deras förfrågningar, frågor och/eller andra förfrågningar.

6.4. Cookie-filer används för följande ändamål:

a) anpassning av innehållet på webbplatsens sidor till användarens preferenser och optimering av användningen av sidorna; i synnerhet gör sådana filer det möjligt att känna igen webbplatsanvändarens enhet och korrekt visa webbplatsen anpassad till hans/hennes individuella behov;

b) framställning av statistik som hjälper till att förstå hur webbplatsens användare använder webbplatserna, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;

c) Förberedelse av en mottagarlista och visning av annonser som är anpassade till deras behov och intressen.

6.5. På webbplatsen används två grundläggande typer av cookies: sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies är tillfälliga filer som lagras på användarens enhet tills denne loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). Permanenta cookies lagras på användarens enhet under en tid som föreskrivs i parametrarna för cookiefilerna eller tills de tas bort av användaren efter dennes samtycke.

6.6. På webbplatsen används följande typer av cookies:

a) viktiga cookies som gör det möjligt att använda de tjänster som finns på webbplatsen, t.ex. autentiseringscookies som används för tjänster som kräver autentisering på webbplatsen;

b) cookies som är utformade för att garantera säkerheten, t.ex. för att upptäcka missbruk av autentiseringen på webbplatsen;

c) prestandacookies som gör det möjligt att samla in information om hur webbplatsens sidor används;

d) funktionella cookies som gör det möjligt att komma ihåg användarens inställningar och anpassa användarens gränssnitt, t.ex. när det gäller valt språk eller region där användaren befinner sig, teckensnittsstorlek, sidlayout osv;

e) reklamcookies som skapas av tredjepartsföretag (t.ex. AdRoll). De möjliggör tillhandahållande av reklaminnehåll till användare medan de besöker andra webbplatser som passar deras intressen bättre, i den mån användaren samtycker till detta genom inställningar i sin webbläsare.

7. KONTAKTA OSS

7.1. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, om den här webbplatsens praxis eller om dina kontakter med den här webbplatsen kan du kontakta oss på följande adress:

Devskiller Inc, https://Devskiller Inc;

DevSkiller Inc, 244 Fifth Avenue, Suite 1233, New York, New York 10001.

EU-invånare kan också kontakta vår representant med hjälp av kontaktuppgifterna på sidan 8.2.

Detta dokument uppdaterades senast den 28.07.2020

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp