Ramavtal

RAMAVTAL

Detta ramavtal (nedan kallat "Avtal") tillsammans med eventuella ytterligare villkor som implementeras i beställningsformuläret utgör ett juridiskt avtal mellan DevSkiller S.A., ett företag som är registrerat enligt polsk lag med organisationsnummer 0000472423, registrerad adress: Lindleya 16, 02-013 Warszawa, Polen (nedan kallad "Us", "Vi", "Vår" eller "DevSkiller"), och Du eller den enhet som Du representerar (vilket innebär en fysisk person - inte en konsument, en juridisk person och/eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet, som i sin verksamhet använder Tjänsten på något sätt) ("Du", "Din", "Du själv" eller "Kund"), som reglerar din användning av vår tjänst som är tillgänglig via webbplatsen.

Kunden och DevSkiller kallas här ibland individuellt för en "part" och kollektivt för "parterna".

Läs detta dokument noggrant innan du använder tjänsten och försäkra dig om att du förstår och godkänner dess ordalydelse innan du använder tjänsten.

Din användning av tjänsten är uttryckligen villkorad av att du godkänner och följer alla bestämmelser i avtalet. Genom att använda tjänsten på något sätt godkänner du att du har läst och samtycker till att vara bunden av och part i detta avtal tillsammans med eventuella ytterligare bestämmelser i beställningsformuläret, och du försäkrar och garanterar att du är behörig att binda kunden med avtalet. Om du inte håller med om någon del av avtalet får du inte få tillgång till tjänsten.

Om du har några frågor om detta avtal kan du kontakta oss på: support@devskiller.com.

PARTERNA ÄR HÄRMED ÖVERENS OM FÖLJANDE:

DEVSKILLER-TJÄNST

1.1. Detta avtal utgör ett juridiskt kontrakt mellan DevSkiller och dig som reglerar din användning av vår tjänst som är tillgänglig via vår webbplats. Läs detta dokument noggrant och se till att du förstår och godkänner dess ordalydelse innan du använder tjänsten.

1.2. Din användning av tjänsten är uttryckligen villkorad av att du godkänner och följer alla bestämmelser i avtalet. Genom att använda tjänsten på något sätt godkänner du att du har läst och godkänner att vara bunden av och part i avtalet, och du försäkrar och garanterar att du är behörig att binda kunden med avtalet. Om du inte håller med om någon del av avtalet får du inte få tillgång till tjänsten.

1.3. DevSkiller kan lägga ut sina skyldigheter enligt detta avtal på underleverantörer (under förutsättning att DevSkiller alltid förblir fullt ansvarig för alla underleverantörers prestationer).

1.4. Parterna ska vara oberoende entreprenörer enligt detta avtal, och inget i detta avtal ska göra någon av parterna till arbetsgivare, anställd, agent eller företrädare för den andra parten, eller båda parter till samföretagare eller partner i något syfte.

1.5. DevSkiller ger dig härmed en icke-exklusiv, icke-sublicerbar och icke-överförbar rätt att få tillgång till och använda tjänsten enligt de villkor och begränsningar som anges i avtalet.

1.6. Du samtycker till att betala för tjänsten i enlighet med våra avgifter, enligt vad som anges nedan.

1.7. Kundens tillgång till Tjänsten ska börja på det startdatum som anges i avtalet, men inte tidigare än det datum då Du först registrerar Ditt konto, och ska fortsätta under den abonnemangsperiod som anges i avtalet tills den sägs upp i enlighet med vad som anges nedan.

1.8. Du samtycker till att förse oss med aktuell, fullständig och korrekt information (vilket kan inkludera ditt kreditkortsnummer, ditt kreditkorts utgångsdatum och din faktureringsadress) och att upprätthålla och korrekt uppdatera sådan information (hädanefter kallad "Faktureringsuppgifter"). Du samtycker vidare till att, när du tillhandahåller sådana FaktureringsuppgifterDu kommer inte medvetet att utelämna eller förvränga väsentliga fakta eller uppgifter och att du omedelbart kommer att ange korrigerade eller uppdaterade uppgifter. Faktureringsuppgifter via tjänsten, eller på annat sätt meddela oss omedelbart skriftligen om sådana ändringar eller uppdateringar. Du samtycker vidare till och tillåter oss att verifiera din Faktureringsuppgifter som krävs för din användning av och tillgång till tjänsten.

1.9. Faktureringsuppgifterna tillhör dig och genom att använda tjänsten ger du DevSkiller en licens att använda dem för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och DevSkiller ska i övrigt göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att hålla sådan information konfidentiell och säker i enlighet med allmänna industristandarder. DevSkiller har och kommer att fortsätta att vara GDPR-kompatibelt och samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive de som rör sekretess och datasäkerhet), när det gäller dess användning, åtkomst och lagring av faktureringsdata för din räkning. Efter uppsägning eller upphörande av avtalet kommer DevSkiller att behålla en kopia av dina faktureringsuppgifter under en period som anges i vår sekretesspolicy. Du bekräftar och godkänner att (i) Du är ensam ansvarig för faktureringsuppgifternas riktighet, kvalitet och laglighet, och (ii) Du är ensam ansvarig för att exportera en kopia av Dina faktureringsuppgifter före en sådan uppsägning eller ett sådant upphörande.

1.10. Du samtycker till att du inte kommer att tillåta en annan person att använda de autentiseringsuppgifter som används för att få tillgång till kontot (här gemensamt kallade "autentiseringsuppgifter") för att använda tjänsten under några omständigheter. Du är helt och hållet ansvarig för obehörig åtkomst till tjänsten samt för att upprätthålla sekretessen för dina autentiseringsuppgifter och för alla avgifter, skador, ansvar eller förluster som uppstår eller uppkommer till följd av att du inte gör detta. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som är relaterade till stöld av autentiseringsuppgifter, ditt avslöjande av autentiseringsuppgifter eller ditt tillstånd att låta en annan person få tillgång till och använda tjänsten med hjälp av autentiseringsuppgifter - om sådana händelser orsakades av dig. Du ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av tjänsten. Vidare är du ensam och helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot, inklusive alla avgifter som uppstår i samband med tjänsten. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av kontot eller om andra säkerhetsöverträdelser som du känner till. Du kan hållas ansvarig för förluster som DevSkiller eller någon annan användare av tjänsten eller besökare på webbplatsen drabbas av på grund av att någon annan använder autentiseringsuppgifterna som ett resultat av att du misslyckats med att hålla autentiseringsuppgifterna säkra och konfidentiella.

1.11. När du använder eller på annat sätt får tillgång till tjänsten ska du alltid följa den då gällande sekretesspolicyn. Genom att använda Tjänsten på något sätt godkänner Du att Du har läst och godkänt vår Integritetspolicy.

1.12. För att fullgöra avtalet anförtror kunden, i egenskap av personuppgiftsadministratör, behandlingen av personuppgifter till DevSkiller. Detaljerade regler för att anförtro personuppgifter regleras av dataskyddsavtalet som utgör bilaga 2 till detta avtal.

ANVÄNDNING OCH BEGRÄNSNINGAR.

2.1. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att hålla Tjänsten i drift 24 timmar om dygnet/7 dagar i veckan, med undantag för: (i) planerad driftstopp (som vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela minst 72 timmar i förväg), eller (ii) otillgänglighet som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till force majeure, brand, jordbävning, översvämning, vatten, elementen, arbetskonflikter eller arbetskraftsbrist, inskränkningar i försörjningsmöjligheterna, strömavbrott, explosioner, oroligheter, statliga åtgärder, epidemier, brist på utrustning eller förnödenheter, otillgänglighet för transporter, handlingar eller underlåtenheter från tredje part, eller andra orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll. Vi har ingen skyldighet att ge återbetalning av belopp som tidigare betalats till oss.

2.2. DevSkiller kan ändra, avbryta eller avbryta hela eller delar av Tjänsten när som helst, med anledning (inklusive, utan begränsning, för utebliven betalning av avgifter som ska betalas enligt detta avtal). Du bekräftar att driften av tjänsten från tid till annan kan stöta på tekniska eller andra problem och att den inte nödvändigtvis fortsätter utan avbrott eller utan tekniska eller andra fel, och DevSkiller ska inte vara ansvarig gentemot dig eller andra för sådana avbrott, fel eller problem eller ett direkt upphörande av tjänsten. DevSkiller har ingen skyldighet att fortsätta att producera eller släppa nya versioner av tjänsten. Vi har ingen skyldighet att ge återbetalning av belopp som tidigare betalats till oss.

2.3. Vi kommer att sträva efter att meddela dig om planerat underhåll av tjänsten som kan påverka tillgängligheten till tjänsten. Vi kommer också att informera dig om pågående tjänster som har påverkats av en oväntad systemavbrottstid.

2.4. Vi gör inga utfästelser om tillgängligheten hos din leverantör av betalningsgateway-tjänster och vi är inte ansvariga för eventuella driftstopp eller systemavbrott hos din leverantör av betalningsgateway-tjänster.

2.5. Du försäkrar, garanterar och samtycker till att du endast kommer att använda tjänsten i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar, och att du inte kommer att använda tjänsten för att bryta mot, göra intrång i eller missbruka någon immateriell äganderätt eller annan äganderätt som tillhör någon tredje part (inklusive, utan begränsning, alla rättigheter till privatliv eller publicitet).

2.6. Kunden är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att han, hans företagsledare, användare eller någon annan som godkänts av kunden, inklusive hans kandidater, ska få tillgång till tjänsten och för att upprätthålla sina nätverksanslutningar för att kunna använda tjänsten. Kunden ansvarar för att se till att hans kandidater har de uppgifter de behöver för att använda tjänsten. Kunden samtycker till att deras Kandidater måste godkänna Våra villkor för bedömning innan de deltar i en testperiod.

2.7. Varje konto är begränsat till att skicka högst 1000 inbjudningar per månad om inget annat anges.

2.8. Vi kan, efter eget gottfinnande, tillfälligt blockera, inaktivera, avbryta eller avbryta tillgången till kontot och tjänsten av vissa skäl:

2.8.a. Vi har fastställt att du har brutit mot avtalet eller brutit mot någon tillämplig lag;

2.8.b. Vi har fastställt att du underlåter att betala ett belopp som du är skyldig oss inom 7 dagar från förfallodagen;

2.8.c. Vi har fastställt att du är insolvent, i konkurs eller oförmögen att betala dina skulder;

2.8.d. Fel i tjänsternas tillgänglighet uppstår;

2.8.e. om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

Vi är inte skyldiga att betala tillbaka belopp som tidigare betalats till oss.

PROVNING

3.1. DevSkiller kan, efter eget gottfinnande, erbjuda en prenumeration med en gratis provperiod under en begränsad tidsperiod.

3.2. Om Kunden beslutar att använda den kostnadsfria provperioden ska Kundens tillgång till Tjänsten börja den dag då Du först loggar in på Ditt konto eller den dag som anges i Avtalet, men inte tidigare än den dag då Du först loggar in på Ditt konto. Om kunden registrerar sig för en gratis provperiod kommer DevSkiller att göra tjänsten tillgänglig för kunden och dess användare på provbasis utan kostnad fram till den tidigare av följande datum: (i) slutet av den kostnadsfria provperioden, (ii) startdatumet för den prenumerationsperiod som kunden har köpt, eller (iii) DevSkillers uppsägning av den kostnadsfria provperioden efter eget gottfinnande.

3.3. Om du anmäler dig till den kostnadsfria provperioden kommer du inte att debiteras av oss förrän den kostnadsfria provperioden har löpt ut.

3.4. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning ändra villkoren för den kostnadsfria provperioden eller avbryta erbjudandet om kostnadsfri provperiod.

3.5. Det finns också en betald testversion av tjänsten. Genom att välja en sådan betald provperiod samtycker du till att betala oss en engångsavgift för den valda tjänsten.

3.6. Allt användarinnehåll som skickas till tjänsten och alla konfigurationer eller anpassningar som gjorts av eller för kunden under den kostnadsfria provperioden eller den betalda provperioden kan gå förlorade permanent om inte kunden köper samma tjänst som omfattas av den kostnadsfria provperioden eller den betalda provperioden.

3.7. DevSkiller kan tillhandahålla vår standardsupport för den betalda provperioden/fria provperioden till dig utan extra kostnad.

KUNDENS ANSVARSOMRÅDEN

4.1. Du är ensam ansvarig för att skaffa och underhålla dina nätverksanslutningar för att få tillgång till tjänsten och se till att ditt nätverk och dina system inte stör tillgången till tjänsten.

4.2. Du får inte beskriva eller tilldela nyckelord när du använder tjänsten (inklusive ditt test) på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som syftar till att utnyttja andras namn eller rykte. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort alla beskrivningar eller nyckelord som vi anser vara olämpliga eller olagliga, eller som på annat sätt kan orsaka oss ansvar.

4.3. Kunden får inte:

4.3.a. använda Tjänsten på något sätt som kan skada, inaktivera eller försämra Tjänsten;

4.3.b. använda tjänsten för att lagra eller överföra skadlig kod;

4.3.c. störa eller avbryta integriteten eller prestandan hos Tjänsten eller data från tredje part som finns i den;

4.3.d. försöka få obehörig åtkomst till tjänsten eller dess relaterade system eller nätverk;

4.3.e. kopiera tjänsten eller någon del, funktion, funktion eller användargränssnitt av den;

4.3.f. få tillgång till tjänsten för att skapa en konkurrenskraftig produkt eller tjänst.

AVGIFTER OCH BETALNINGAR

5.1. Kunden kommer att betala DevSkillers avgifter i enlighet med avtalet. Avgifterna kommer att vara enligt de priser som anges och överenskommits av dig i avtalet.

5.2. Betalningar som återspeglar avgifter för en viss abonnemangsperiod kommer att faktureras och dras från ditt auktoriserade kreditkort. Genom att tillhandahålla kreditkortsdata godkänner kunden att DevSkiller är auktoriserad att debitera alla tillämpliga avgifter när de förfaller och alla andra avgifter som kunden kan ådra sig i samband med kundens användning av tjänsten.

5.3. Om DevSkiller inte tar ut en avgift från kundens kreditkort kan DevSkiller ändå fakturera kunden för avgifterna. Kunden ska betala alla fakturerade belopp inom den tidsfrist som anges i fakturan.

5.4. Betalningsförpliktelser kan inte avbrytas och betalda avgifter kan inte återbetalas.

5.5. Om avtalet förnyas godkänner du att vi tar ut den då gällande avgiften för tjänsten i enlighet med avtalet.

5.6. De priser som fastställs i detta avtal är exklusive skatter och andra avgifter som kan komma att tas ut. Kunden är ensam ansvarig för betalningen av alla skatter, bedömningar, taxor, tullar eller andra avgifter som åläggs, bedöms eller samlas in av eller under myndigheters överinseende och som härrör från DevSkillers tillhandahållande av tjänsten enligt detta avtal (nedan gemensamt kallade "skatter"), med undantag för alla skatter som tas ut på DevSkillers nettointäkter. Om DevSkiller är skyldig att direkt betala skatter i samband med kundens användning eller mottagande av någon tjänst, samtycker kunden till att omedelbart ersätta DevSkiller för alla belopp som DevSkiller har betalat.

5.7. Utan att begränsa DevSkillers möjligheter att vidta åtgärder kan DevSkiller stänga av din tillgång till tjänsten om du inte betalar någon avgift som ska betalas enligt detta avtal.

5.8. DevSkiller är inte ansvarig för eventuella förluster i samband med återkrav, bedrägliga debiteringar eller andra åtgärder från dig eller dina användare som är bedrägliga, falska eller på annat sätt ogiltiga (nedan kallade "bedrägliga åtgärder"). Genom att använda tjänsten befriar du härmed DevSkiller från allt ansvar som uppstår till följd av bedrägliga handlingar. Du kommer också att göra ditt bästa för att omedelbart meddela DevSkiller om bedrägliga handlingar som kan påverka tjänsten. DevSkiller förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta kontot om du ägnar dig åt, eller tillåter någon annan användare att ägna sig åt, bedrägliga handlingar.

ÄGANDERÄTT OCH ANVÄNDNING AV INNEHÅLL

6.1. Vi säljer, byter eller hyr inte ut uppgifter som kunden tillhandahåller till andra. Vi kan komma att dela med oss av generisk aggregerad demografisk information som inte är kopplad till någon specifik information om vissa kandidater eller företag.

6.2. Tjänsten innehåller innehåll och teknik från DevSkiller eller DevSkillers licensgivare som skyddas av upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och andra lagar. Mellan parterna är DevSkiller ägare eller licenstagare av immateriella rättigheter och andra äganderätter till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till design, konstverk, logotyper, funktionalitet och dokumentation som är relaterad till den (hädanefter kallad "Fastighet"). Du får inte:

6.2.a. kopiera, modifiera eller göra reverse engineering av någon del av tjänsten eller någon egendom;

6.2.b. hyra ut, sälja, leasa, distribuera, tillhandahålla eller på annat sätt använda tjänsten till förmån för tredje part, eller

6.2.c. ta bort eller på annat sätt ändra äganderättsmeddelanden eller etiketter från tjänsten eller någon del av den.

6.3. Detta avtal överför inte någon egendom eller immateriell egendom från oss till dig, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom förblir (mellan parterna) enbart hos oss eller dess respektive ägare. Alla sådana rättigheter är förbehållna.

6.4. Namnen, logotyperna eller varumärkena för tredjepartsföretag och produkter som nämns i tjänsten kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare.

6.5. Alla texter, bilder, programvaror, grafik, ljudfiler, videor, meddelanden, länkar eller annat material som laddas upp eller skapas i tjänsten av dig eller en användare (nedan gemensamt kallade "användarinnehåll") ska tillhöra dig eller den användare som lagt upp användarinnehållet. Du får använda användarinnehåll som du har lagt upp på något annat sätt utan begränsning.

6.6. För att kunna driva tjänsten behöver DevSkiller rätten att använda ditt offentligt publicerade användarinnehåll på vissa sätt. Genom att ladda upp eller skapa användarinnehåll i tjänsten ger du eller användarna oss en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens att publicera och distribuera sådant användarinnehåll i syfte att uppfylla våra skyldigheter enligt detta avtal. Därför samtycker du till att DevSkiller får använda och göra sådant användarinnehåll tillgängligt endast i den utsträckning som rimligen krävs för att tillhandahålla tjänsten till dig.

6.7. Du är helt ansvarig för användarinnehållet, inklusive dess kvalitet och laglighet, samt för eventuella skador som uppstår till följd av sådant användarinnehåll. Genom att göra Användarinnehållet tillgängligt via Tjänsten, försäkrar och garanterar du att:

6.7.a. Du har alla rättigheter, befogenheter och auktoriteter som krävs för att bevilja DevSkiller respektive rättigheter till sådant användarinnehåll eller du har till fullo uppfyllt alla licenser från tredje part som rör användarinnehållet;

6.7.b. Nedladdning, kopiering och användning av Användarinnehållet kommer inte att inkräkta på någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke eller affärshemligheter;

6.7.c. Om Din arbetsgivare har rättigheter till Användarinnehållet har Du antingen fått tillstånd från Din arbetsgivare att lägga upp eller göra Användarinnehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till programvara, eller så har Du fått ett avstående från Din arbetsgivare när det gäller alla rättigheter i eller till Användarinnehållet;

6.7.d. Du är ansvarig för alla krav som uppstår på grund av att du gör intrång i någon äganderätt till användarinnehållet;

6.7.e. Användarinnehållet innehåller eller installerar inga virus, maskar, skadlig kod, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll;

6.7.f. Användarinnehållet är inte skräppost, är inte maskinellt eller slumpmässigt genererat och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till webbplatser från tredje part eller öka sökmotorrankningen för webbplatser från tredje part, eller för att främja olagliga handlingar (t.ex. nätfiske) eller vilseleda mottagarna om materialets källa (t.ex. spoofing);

6.7.g. Användarinnehållet är inte pornografiskt, innehåller inte hot eller uppmanar till våld och kränker inte tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter;

6.7.h. Användarinnehållet inte marknadsförs via oönskade elektroniska meddelanden, t.ex. skräppostlänkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade reklammetoder;

6.7.i. Användarinnehållet presenteras inte på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller kund.

6.8. Om du raderar användarinnehåll kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ta bort det från tjänsten, men du bekräftar att cachning eller referenser till användarinnehållet kanske inte görs omedelbart otillgängliga.

6.9. Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande ta bort innehåll, inklusive användarinnehåll, från tjänsten eller avsluta eller neka tillgång till och användning av tjänsten för användare som enligt vår rimliga uppfattning bryter mot avtalet eller någon av våra policyer eller på något sätt är skadligt eller stötande. Vi har ingen skyldighet att ge återbetalning av belopp som tidigare betalats. Vi behåller en skyddad kopia av Användarinnehållet under en period som anges i sekretesspolicyn.

6.10. Du samtycker till att DevSkiller får använda ditt namn och din logotyp för att identifiera dig som kund hos DevSkiller på sin webbplats eller i annat försäljnings- eller marknadsföringsmaterial. Du kan när som helst återkalla detta tillstånd genom att skicka en begäran om återkallelse via e-post till support@devskiller.com.

6.11. DevSkiller respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att material som finns på eller länkas till av DevSkillers webbplats utgör ett upphovsrättsintrång, eller om dina immateriella rättigheter har kränkts på annat sätt, vänligen lämna sådan information till DevSkiller. Vi kommer att reagera på alla sådana meddelanden, inklusive när det krävs eller är lämpligt, genom att ta bort det intrångsgörande materialet eller inaktivera alla länkar till det intrångsgörande materialet. Vi kommer att inaktivera eller avsluta en användares tillgång till och användning av tjänsten om det under lämpliga omständigheter fastställs att användaren gör upprepade intrång i andras rättigheter. I händelse av sådan avaktivering eller uppsägning har vi ingen skyldighet att ge återbetalning av belopp som tidigare betalats till oss.

6.12. Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive dataprogram, som publiceras på tjänsten och kan därför inte ansvara för materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att driva tjänsten representerar eller antyder vi inte att vi godkänner det material som publiceras där, eller att vi anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke-skadligt. Du är ansvarig för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Vi avsäger oss allt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av användarnas användning av tjänsten, eller till följd av användarnas nedladdning av innehåll som publicerats där.

PRODUKTER FRÅN TREDJE PART.

7.1. Tjänsten kan innehålla funktioner som är utformade för att fungera tillsammans med andra program. För att använda sådana funktioner kan Tjänsten ge Dig tillgång till, vara integrerad med, eller innehålla länkar eller referenser till produkter, tjänster, data, information, webbplatser eller annat material som tillhandahålls eller drivs av tredje part, och Du kan vara tvungen att få tillgång till andra applikationer från deras leverantörer och kan vara tvungen att ge oss tillgång till Dina konton i de andra applikationerna (kollektivt, hädanefter kallat "Produkter från tredje part"). Tredjepartsprodukter står inte under DevSkillers kontroll, och du bekräftar att DevSkiller inte är ansvarig för innehållet, funktionerna, noggrannheten, lagligheten, lämpligheten eller någon annan aspekt av sådana tredjepartsprodukter. Varje köp eller användning av produkter från tredje part av dig ska endast omfattas av de ytterligare villkoren för sådana produkter från tredje part. Du ska följa alla villkor från tredje part och ska hålla DevSkiller skadeslös från alla skador, kostnader, förlikningar, advokatkostnader och utgifter som uppstår från eller är relaterade till ditt brott mot tredje parts villkor. DevSkillers tillhandahållande av produkter från tredje part och utbyte av data mellan dig och en tredjepartsleverantör av en produkt från tredje part sker endast mellan dig och den tillämpliga tredjepartsleverantören.

7.2. Om tredjepartsleverantören upphör att göra den andra applikationen tillgänglig för samverkan med motsvarande Tjänstefunktioner på rimliga villkor kan vi upphöra att tillhandahålla dessa Tjänstefunktioner utan att du har rätt till någon återbetalning eller annan kompensation.

ANSVARSFRISKRIVNING

8.1. Du förstår och godkänner uttryckligen att din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och i befintligt skick. DevSkiller och dess dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, anställda, agenter, partners, leverantörer och licensgivare frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse.

8.2. DevSkiller och dess dotterbolag, dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, partners, leverantörer och licensgivare lämnar inga garantier för att (i) tjänsten kommer att uppfylla dina krav eller förväntningar, (ii) att din tillgång till eller användning av tjänsten kommer att vara oavbruten, kontinuerlig, aktuell, säker eller felfri, (iii) att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till, eller (iv) att tjänsten eller någon server genom vilken du får tillgång till tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Du förstår att du får tillgång till tjänsterna efter eget gottfinnande och på egen risk. Du bör använda din egen programvara för virusskydd.

8.3. Du förstår att när du använder Tjänsten kommer känslig information att skickas via infrastrukturer från tredje part som DevSkiller inte har kontroll över (t.ex. servrar från tredje part). DevSkiller ger ingen garanti för säkerheten i sådana tredjepartsinfrastrukturer.

8.4. Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av tjänsten nås efter eget gottfinnande och på egen risk, och du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som uppstår till följd av nedladdning av sådant material.

8.5. Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, som du erhåller från DevSkiller eller genom eller från tjänsten ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i avtalet.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

9.1. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska DevSkiller, dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, partners, leverantörer och licensgivare under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig eller någon annan part på grund av något anspråk (oavsett om det är baserat på principer om kontrakt, garanti, försumlighet, strikt ansvar eller annan skadeståndsskyldighet, brott mot någon lagstadgad plikt, misslyckandet av någon begränsad åtgärd att uppnå sitt väsentliga syfte eller på annat sätt) för: (i) särskilda skador, följdskador, tillfälliga skador eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, även om en part har informerats om möjligheten av sådana skador, eller (ii) belopp som överstiger (sammanlagt) de avgifter som betalats (eller ska betalas) av dig enligt avtalet under den sex (6) månaders period som omedelbart föregår ett anspråk, eller (iii) kostnaden för att skaffa ersättningsprodukter eller -tjänster, (iv) avbrott i användningen eller förlust eller förvanskning av data.

9.2. Vi har inget ansvar för eventuella fel eller förseningar som beror på omständigheter som ligger utanför vår rimliga kontroll.

9.3. Både du och DevSkiller är överens om att oberoende av någon lag eller lag som säger motsatsen, måste alla krav eller orsaker till åtgärder som uppstår till följd av eller är relaterade till användning av tjänsten eller avtalet lämnas in inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till åtgärden uppstod, annars är det preskriberat för evigt.

9.4. Med undantag för fullgörandet av en betalningsskyldighet ska ingen av parterna enligt detta avtal vara ansvarig för förseningar, underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter, skador, förluster eller förstörelse, eller funktionsstörningar i någon utrustning, eller någon konsekvens av dessa, som orsakats av eller beror på force majeure, brand, jordbävning, översvämning, vatten, element, arbetskonflikter eller arbetskraftsbrist, inskränkningar i försörjningen, strömavbrott, explosioner, oroligheter, myndighetsåtgärder, epidemier, brist på utrustning eller förnödenheter, otillgänglighet för transporter, tredje parts handlingar eller försummelser eller andra orsaker som ligger utanför dess rimliga kontroll. Om någon av ovanstående händelser leder till att DevSkiller inte kan tillhandahålla tjänsten under en period av mer än trettio (30) dagar, kan endera parten säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

ERSÄTTNING

10.1. Du kommer att hålla DevSkiller skadeslös från alla skador, kostnader, förlikningar, advokatarvoden och utgifter som uppstår från eller är relaterade till tjänsten eller delar eller komponenter av den i den utsträckning som (i) du ändrar den efter leverans från DevSkiller, (ii) du kombinerar den med andra produkter eller tjänster, processer eller material där det påstådda intrånget avser en sådan kombination, (iii) där du fortsätter den påstådda intrångsaktiviteten efter att ha blivit informerad om detta eller efter att ha informerats om ändringar som skulle ha undvikit det påstådda intrånget, eller (iv) där din användning av tjänsten inte sker i strikt överensstämmelse med avtalet.

SEKRETESS

11.1. Under detta avtals giltighetstid och under en period av tre (3) år därefter förbinder sig vardera parten att skydda sekretessen för den andra partens konfidentiella information på samma sätt som den skyddar sekretessen för sin egen äganderättsligt skyddade och konfidentiella information av liknande slag och att inte avslöja sådan konfidentiell information.

11.2. Den mottagande parten får lämna ut konfidentiell information:

11.2.a. med den utlämnande partens skriftliga samtycke;

11.2.b. to its officers, directors, employees, subcontractors, agents or prospective financing sources or acquirers who need to know such information in connection with this Agreement and who are bound by written agreements requiring the protection of such Confidential Information. The Parties shall be liable vis- -vis one another for any disclosure of information by the above persons.

11.3. Denna klausul ska inte tillämpas på information som:

11.3.a. har lämnats ut till allmänheten efter skriftligt tillstånd från den andra parten;

11.3.b. har lämnats ut i det direkta syftet att skydda en parts rättsliga intressen i en tvist med en annan part som är anhängig hos en behörig myndighet;

11.3.c. har släppts i enlighet med skyldigheten att lämna information till vederbörligen bemyndigade myndigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

11.4. Om den mottagande parten enligt lag är tvungen att lämna ut konfidentiell information från den utlämnande parten, ska den ge den utlämnande parten förhandsinformation om ett sådant tvångsutlämnande (i den mån det är lagligt tillåtet) och rimlig hjälp, på den utlämnande partens bekostnad, om den utlämnande parten vill bestrida utlämnandet.

11.5. På begäran av den utlämnande parten ska den mottagande parten när som helst förstöra all konfidentiell information från den utlämnande parten, inklusive alla kopior av denna information samt anteckningar och annat material som innehåller sådan konfidentiell information, oavsett om det är i fysisk eller elektronisk form; under förutsättning att den mottagande parten inte är skyldig att återlämna eller förstöra elektroniska kopior som lagras automatiskt i enlighet med den mottagande partens allmänt tillämpliga säkerhetskopieringspolicy och som den mottagande parten inte har rimlig tillgång till (nedan kallad "den konfidentiella informationen").Backup Media"). Alla Backup Media ska fortsätta att omfattas av de sekretesskrav som anges här, trots att detta avtal löper ut eller sägs upp, så länge som de inte raderas.

UPPSÄGNING AV AVTALET

12.1. DevSkiller kan säga upp detta avtal när som helst, om du bryter mot detta avtal eller bryter mot tillämplig lag, genom att skriftligen meddela dig detta.

12.2. Vid uppsägning av detta avtal ska alla licenser som beviljats av oss också sägas upp, tjänsten kommer att vara aktiv fram till slutet av den aktuella faktureringscykeln och därefter ska tillgången sägas upp.

12.3. Vid uppsägning av detta avtal kommer alla belopp som DevSkiller är skyldig DevSkiller och som har uppkommit före uppsägningen att bli omedelbart förfallna och betalbara.

12.4. DevSkiller kan säga upp detta avtal när som helst, utan någon anledning och med 60 dagars varsel. I sådant fall återbetalar vi dig alla belopp för den återstående avtalsperioden.

ÄNDRINGAR AV AVTALET

13.1. Vi uppdaterar ständigt vår tjänst, vilket innebär att vi ibland måste ändra de juridiska villkoren för hur vår tjänst erbjuds. Ingen ändring eller modifiering av detta avtal kommer att vara effektiv om den inte är skriftlig och undertecknad av både dig och DevSkiller.

ÖVRIGT

14.1. Avtalet utgör hela avtalet mellan dig och DevSkiller och ersätter alla tidigare avtal, skriftliga eller muntliga, mellan dig och DevSkiller, inklusive tidigare versioner av avtalet.

14.2. DevSkiller kan när som helst överlåta avtalet helt eller delvis.

14.3. Du får inte överlåta eller överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan DevSkillers skriftliga förhandsgodkännande.

14.4. Alla meddelanden som krävs eller tillåts i avtalet ska skickas via e-post (och ska anses ha lämnats i vederbörlig ordning vid mottagandet), (i) till DevSkiller, på adressen: customers@devskiller.com, eller (ii) till dig, på den e-postadress som du anger i avtalet. Vardera parten kan uppdatera sin e-postadress för meddelandeändamål via ett meddelande som levereras i enlighet med denna punkt.

14.5. Detta avtal och förhållandet mellan dig och DevSkiller ska regleras av lagstiftningen i Republiken Polen.

14.6. Du och DevSkiller samtycker till att överlämna alla tvister som uppstår till följd av eller är relaterade till avtalet, inklusive alla frågor om dess existens, giltighet eller uppsägning, till exklusiv jurisdiktion av de behöriga domstolar som har jurisdiktion över DevSkillers säte.

14.7. DevSkillers underlåtenhet att tillämpa eller utöva en rättighet som anges i detta avtal innebär inte att DevSkiller avstår från denna rättighet.

14.8. Om någon bestämmelse i detta avtal skulle befinnas ogiltig eller ogenomförbar ska den bestämmelsen begränsas eller strykas i minsta möjliga utsträckning så att avtalet i övrigt förblir fullt giltigt och verkställbart.

14.9. Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur borde överleva uppsägning ska fortsätta att gälla, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantiförnekande, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

14.10. Alla bilagor till detta avtal utgör integrerade delar av avtalet och har samma bindande kraft och verkan som bestämmelserna i avtalet. Om det uppstår skillnader mellan avtalet och en förteckning ska avtalet ha företräde.

14.11. Detta avtal har upprättats i två (2) identiska engelskspråkiga kopior.

DEFINITIONER

Kontobetyder ett konto som du använder för att få tillgång till vår tjänst och användarkonton;
Företagschefbetyder en användare som du har godkänt för att hantera och få tillgång till kontot utan några ytterligare begränsningar;
Kandidatär en person som anges av dig eller din företagsledare och som får tillgång till tjänsten för att delta i testsessionen;
Konfidentiell informationall konfidentiell och skyddad information som tillhör en part (nedan kallad "information").Upplysande part") som lämnas ut till den andra parten (nedan kallad "Mottagande part"), muntligt eller skriftligt, som antingen är markerad eller betecknad som konfidentiell vid tidpunkten för utlämnandet till den mottagande parten, eller som en rimlig person borde betrakta som konfidentiell eller äganderättsligt skyddad med tanke på informationens art och de omständigheter under vilka den utlämnas. DevSkillers konfidentiella information ska särskilt omfatta alla uttalanden och all information som finns på webbplatsen (inklusive uppgifter och test), fastigheten samt detta avtal. Utan hinder av ovanstående ska konfidentiell information inte omfatta information som den mottagande parten kan visa: (i) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan att någon skyldighet gentemot den avslöjande parten har åsidosatts, (ii) var känd för den mottagande parten innan den avslöjades av den avslöjande parten, (iii) utvecklades oberoende av den mottagande parten utan hänvisning till någon konfidentiell information från den avslöjande parten (med undantag för patenterbart material som inte omfattas av denna uteslutning), eller (iv) har erhållits från en tredje part utan att någon skyldighet gentemot den avslöjande parten har åsidosatts;
Avgifteravser alla belopp som du ska betala till oss som anges i eller på annat sätt uppkommer i enlighet med avtalet till de priser som anges och som du har godkänt i detta avtal;
Gratis provperioden kostnadsfri tjänst under en viss tidsperiod som erbjuds för att prova tjänsten;
Betald provperioden betald tjänst för en viss tidsperiod som erbjuds för att prova tjänsten;
Integritetspolicyavser vår sekretesspolicy som anger villkoren för behandling av personuppgifter och som utgör bilaga 1 till detta avtal;
Servicebetyder vår internetbaserade tjänst som du beställer och som vi gör tillgänglig online;
Terminstid för prenumerationbetyder en period under vilken avgifterna för vår tjänst kommer att debiteras, vilket du har fastställt och kommit överens om i detta avtal;
Uppgiften enskild fråga, programmeringsuppgift, kodgranskningsuppgift, uppgift om kodluckor eller SQL-övning som används som en del av testet;
Testen uppsättning uppgifter som används för att utvärdera en kandidats färdigheter;
Testperiodavser ett försök som görs av Kandidaten att lösa Testet;
Användarebetyder en person som är auktoriserad av Dig att använda en Tjänst, för vilken Du har beställt Tjänsten och till vilken Du (eller Vi på Din begäran) har tillhandahållit en användaridentifikation och ett lösenord. Användare kan till exempel vara dina anställda, konsulter, entreprenörer och agenter samt de tredje parter som du gör affärer med;
Webbplatsär vår plattform som du får tillgång till för att använda tjänsten.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp