Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy reglerar det sätt på vilket DevSkiller.com samlar in, använder, underhåller och avslöjar information som samlats in från användare (var och en, en "Användare") i https://devskiller.com webbplats ("Webbplats"). Denna sekretesspolicy gäller för webbplatsen och alla produkter och tjänster som erbjuds av DevSkiller.

Genom att använda denna webbplats förklarar du att du accepterar denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner denna integritetspolicy får du inte använda vår webbplats. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter det att ändringar i denna sekretesspolicy har publicerats anses du ha godkänt dessa ändringar.

PERSONUPPGIFTER

1.1. Personuppgifter som tillhandahålls av användare inom ramen för webbplatsen behandlas av DevSkiller S.A. med sitt registrerade kontor i Warszawa på ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, KRS: 0000927603 ("DevSkiller") den personuppgiftsansvarige, i enlighet med de villkor som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad "GDPR"). Du kan kontakta DevSkiller via e-post på legal@devskiller.com.

1.2. Det dataskyddsombud som utsetts av den registeransvarige i frågor som rör personuppgifter kan kontaktas via e-post: gdpr@devskiller.com.

1.3. Syftet med och omfattningen av databehandlingen definieras av omfattningen av de tillstånd och uppgifter som kompletterats och skickats via ett korrekt formulär.

1.4. Vi kan samla in personlig identifieringsinformation från användare på olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när användare besöker vår webbplats, svarar på en enkät eller våra e-postmeddelanden, fyller i ett formulär och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi gör tillgängliga på vår webbplats. Användarna kan i förekommande fall bli tillfrågade om namn, e-postadress. Användarna kan dock besöka vår webbplats anonymt. Vi samlar in personlig identifieringsinformation från användarna endast om de frivilligt lämnar sådan information till oss. Användarna kan alltid vägra att lämna personlig identifieringsinformation, förutom att det kan hindra dem från att delta i vissa aktiviteter på webbplatsen.

1.5. Som personuppgiftsansvarig behandlar vi personuppgifter i följande syften och omfattning:

1.5.1. Syftet med behandlingen: tillhandahålla tjänster på grundval av användarvillkoren

Rättslig grund: led b Artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (ingående, genomförande och uppsägning av avtalet).

Perioden för behandling av personuppgifter: Det ingångna avtalets varaktighet.

Omfattning av de behandlade uppgifterna: Användarens e-post, förnamn, efternamn, e-postadress, företagsnamn, yrkesroll, telefonnummer, IP-adress, kreditkortsnummer, kreditkorts utgångsdatum, faktureringsadress.

1.5.2. Syftet med behandlingen: deltagande i webbseminariet

Rättslig grund: Punkt a Artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (samtycke till behandling av personuppgifter).

Perioden för behandling av personuppgifter: 12 månader från dagen för webbseminariet, inte längre än att samtycket återkallas.

Omfattning av de behandlade uppgifterna: förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer

1.5.3. Syftet med behandlingen: kampanj- och marknadsföringsaktiviteter, inklusive sändning av marknadsförings- och kommersiell information i elektronisk form.

Rättslig grund: punkt f artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges legitima intressen - marknadsföring av egna tjänster) - i förhållande till personer med vilka avtalet har ingåtts eller punkt a artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (samtycke till behandlingen av personuppgifter) - i förhållande till personer med vilka avtalet inte har ingåtts.

Perioden för behandling av personuppgifter: Det ingångna avtalets varaktighet. - i förhållande till personer med vilka avtalet har ingåtts eller till dess att samtycket återkallas - i förhållande till personer med vilka avtalet inte har ingåtts

Omfattning av de behandlade uppgifterna: förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer

1.5.4. Syftet med behandlingen: sändning av utbildningsmaterial, inklusive e-böcker

Rättslig grund: punkt f artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges legitima intressen - marknadsföring av egna tjänster) - i förhållande till personer med vilka avtalet har ingåtts eller punkt a artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (samtycke till behandlingen av personuppgifter) - i förhållande till personer med vilka avtalet inte har ingåtts.

Perioden för behandling av personuppgifter: det ingångna avtalets varaktighet - i förhållande till personer med vilka avtalet har ingåtts eller till dess att samtycket återkallas - i förhållande till personer med vilka avtalet inte har ingåtts

Omfattning av de behandlade uppgifterna: Förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, yrkesroll.

1.5.5. Syftet med behandlingen: Uppfyllande av rättsliga skyldigheter i samband med tillhandahållandet av tjänsten.

Rättslig grund: punkt c artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige är skyldig att uppfylla - fullgörande av skattemässiga förpliktelser)

Perioden för behandling av personuppgifter: uppgifterna lagras under den period som krävs enligt lag, inklusive perioden för att bevara skattedokument och begränsa skattefordringar.

Omfattning av de behandlade uppgifterna: Förnamn, efternamn, företagsnamn, skatteregistreringsnummer, ekonomiska uppgifter som rör fullgörandet av kontraktet.

1.5.6. Syftet med behandlingen: driva krav eller försvara krav i samband med tillhandahållande av tjänster

Rättslig grund: punkt f artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att tillgodose de berättigade intressen som den registeransvarige har - att säkerställa möjligheten att göra anspråk)

Perioden för behandling av personuppgifter: preskriptionstiden för fordringar - i förhållande till personer med vilka avtalet ingicks.

Omfattning av de behandlade uppgifterna: Förnamn, efternamn, företag, förnamn, efternamn, företagsnamn, skatteregistreringsnummer, ekonomiska uppgifter som rör fullgörandet av kontraktet.

1.5.7. Syftet med behandlingen: svara på användarens förfrågningar och/eller andra förfrågningar

Rättslig grund: punkt f artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för de berättigade intressen som den registeransvarige har) eller punkt b artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (fullgörande av avtalet) eller punkt a artikel 6.1 i dataskyddsförordningen - ditt samtycke genom att skicka ett meddelande.

Perioden för behandling av personuppgifter: Preskriptionstiden för fordringar - i förhållande till personer med vilka avtalet har ingåtts eller tills samtycket återkallas - i förhållande till personer med vilka avtalet inte har ingåtts.

Omfattning av de behandlade uppgifterna: Förnamn, efternamn, e-post och andra uppgifter som lämnas frivilligt.

1.6. Det är frivilligt att lämna personuppgifter, men det är nödvändigt för att kunna använda DevSkillers tjänster, få utbildningsmaterial, marknadsföring och kommersiell information.

1.7. Personuppgifter om webbplatsens användare kommer att behandlas i form av profilering på grundval av antalet sessioner på användarnas sidor, aktiviteter på webbplatsen: gå in på undersidor, klicka på funktionsknappar, delta i webbseminarier, evenemang, konsumtion av marknadsföringsmaterial, uppgifter som lämnas i formulär och under konversation med DevSkiller, öppningsfrekvens och klickfrekvens. Profileringen kommer att resultera i skapandet av personliga marknadsföringsaktiviteter och innehåll, skapandet av försäljningsanalyser och prognoser. Användaren kan göra invändningar mot profilering via e-post på följande adress gdpr@devskiller.com.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

2.1. På grund av behandlingen av dina personuppgifter har du följande rättigheter:

2.1.1. rätten att få tillgång till personuppgifter, inklusive rätten att få en kopia av dessa uppgifter,

2.1.2. rätten att begära rättelse (revidering) av personuppgifter - Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

2.1.3. rätten att begära att personuppgifter raderas (den så kallade rätten att bli bortglömd),

2.1.4. rätten att begära en begränsning av behandlingen av personuppgifter,

2.1.5. rätten att överföra personuppgifter,

2.1.6. rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten,

2.1.7. Rätten att återkalla behandlingen av uppgifter om behandlingen av uppgifter grundar sig på ditt samtycke.

ICKE-PERSONLIG IDENTIFIERINGSINFORMATION.

3.1. Vi kan samla in icke-personlig identifieringsinformation om användare när de interagerar med vår webbplats. Icke-personlig identifieringsinformation kan omfatta webbläsarens namn, typ av dator och teknisk information om användarnas sätt att ansluta sig till vår webbplats, t.ex. operativsystemet och de använda Internetleverantörerna och annan liknande information.

HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION

4.1. DevSkiller tillämpar lämpliga metoder för insamling, lagring och behandling av data samt säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information, ditt användarnamn, lösenord, transaktionsinformation och data som lagras på vår webbplats.

4.2. DevSkiller tillämpar på webbplatsen alla nödvändiga tekniska åtgärder som anges i artiklarna 25, 30, 32-34, 35-39 i GDPR, vilket ger ett förbättrat skydd och säkerhet vid behandlingen av dina personuppgifter.

4.3. Användningen av webbplatsen sker via en säker https-anslutning. Kommunikationen mellan användarens enhet och servrarna kodas med hjälp av SSL-protokollet. Vid inloggning via externa plattformar: google.com, linkedin.com, och säkerhetsnivån är föreskriven av https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy och https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

COOKIES

5.1. Vår webbplats kan använda "cookies" för att förbättra användarens upplevelse. Användarens webbläsare placerar cookies på hans/hennes hårddisk för att spara information och ibland för att spåra information om honom/henne. Användaren kan välja att ställa in sin webbläsare så att den vägrar att ta emot cookies eller så att den får en varning när cookies skickas. Om användaren gör detta, observera att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar korrekt.

5.2. Cookie-filer används för följande ändamål:

5.2.1. Anpassning av innehållet på webbplatsens sidor till användarens preferenser och optimering av användningen av sidorna; i synnerhet gör sådana filer det möjligt att känna igen webbplatsanvändarens enhet och korrekt visa webbplatsen anpassad till hans/hennes individuella behov;

5.2.2. Framställning av statistik som hjälper till att förstå hur webbplatsens användare använder webbplatserna, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;

5.2.3. Förberedelse av en mottagarlista och visning av annonser som är anpassade till deras behov och intressen.

5.3. På webbplatsen används två grundläggande typer av cookies: sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies är tillfälliga filer som lagras på användarens enhet tills denne loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). Permanenta cookies lagras på användarens enhet under den tid som anges i parametrarna för cookiefilerna eller tills de tas bort av användaren med dennes samtycke.

5.4. På webbplatsen används följande typer av cookies:

5.4.1. viktiga cookies som gör det möjligt att använda de tjänster som finns på webbplatsen, t.ex. autentiseringscookies som används för tjänster som kräver autentisering på webbplatsen;

5.4.2. cookies som är utformade för att skapa säkerhet, t.ex. för att upptäcka missbruk av autentiseringen på webbplatsen;

5.4.3. Prestandakakor som gör det möjligt att samla in information om hur webbplatsens sidor används;

5.4.4. funktionella cookies som gör det möjligt att komma ihåg användarens inställningar och anpassa användarens gränssnitt, t.ex. när det gäller valt språk eller region där användaren befinner sig, teckensnittsstorlek, sidlayout osv;

5.4.5. reklamcookie. De möjliggör tillhandahållande av reklaminnehåll till användare när de besöker andra webbplatser som passar deras intressen bättre, i den mån användaren samtycker till detta genom inställningar i sin webbläsare.

5.5. Vi använder cookies från tredje part (t.ex. AdRoll, Pardot, Facebook, Google). Cookies från tredje part används för att övervaka trafiken på vår webbplats, samla in anonyma uppgifter, aggregerad statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur användarna använder vår webbplats och gör det möjligt för oss att ständigt förbättra våra tjänster, kontrollera hur ofta utvalt innehåll visas för användarna, kontrollera hur ofta användarna väljer en viss tjänst, genomföra personliga marknadsföringsaktiviteter.

5.6. I många fall tillåter programvara som är utformad för att surfa på webbplatser (en webbläsare) lagring av cookies på användarens enhet, i den mån användaren väljer ett sådant alternativ i webbläsarens inställningar. Webbplatsens användare kan när som helst ändra inställningarna för cookies. Sådana inställningar kan ändras särskilt för att blockera det automatiska stödet för cookies i webbläsarens inställningar eller för att meddela att de placeras på webbplatsanvändarens enhet. Detaljerad information om möjligheter och metoder för stöd för kakor finns i programvarans (webbläsarens) inställningar.

5.7. Cookies som placeras på Webbplatsanvändarens enhet kan också användas av annonsörer och partners som samarbetar med Webbplatsoperatören, om användaren i förväg ger sitt samtycke i webbläsarens inställningar. Användaren kan inaktivera lagringen av cookies från tredje part på sin enhet i enlighet med instruktionerna från webbläsartillverkaren.

5.8. Om tredjepartscookies och andra cookies än sessionscookies inte aktiveras får detta inte leda till att webbplatsen inte är tillgänglig, helt eller delvis, för användaren.

MOTTAGARE AV UPPGIFTER

6.1. Vi säljer, byter eller hyr inte ut användarnas personliga identifieringsuppgifter till andra, såvida inte användaren har gett sitt uttryckliga samtycke. Vi kan komma att dela generisk, aggregerad demografisk information som inte är kopplad till någon personlig identifieringsinformation om besökare och användare med våra affärspartners, pålitliga dotterbolag och annonsörer för de syften som beskrivs ovan.

6.2. Dina personuppgifter kan överföras för behandling till (mottagare av personuppgifter): DevSkillers bokföringsbyrå, leverantören av hosting för webbplatsen, företaget som tillhandahåller teknisk support, leverantören av juridiska tjänster, betalningsleverantören, marknadsföringsleverantören, företaget som tillhandahåller CRM-systemet. De personuppgifter som DevSkiller samlar in kan också lämnas ut till: behöriga statliga myndigheter på deras begäran på grundval av relevanta lagbestämmelser eller andra personer och enheter - i de fall som föreskrivs i lagbestämmelserna. Den enhet som behandlar användarnas personuppgifter på grundval av överföringsavtalet kommer att behandla användarnas personuppgifter från och med GDPR:s ikraftträdande genom en annan enhet endast efter förhandsgodkännande från DevSkiller.

6.3. Det är möjligt att överföra personuppgifter till ett tredjeland i en situation där någon av de enheter som nämns i artikel 6.2. behandlar uppgifter i ett tredjeland och endast i enlighet med GDPR (när de rättsliga kraven är uppfyllda, dvs. Europeiska kommissionen har fastställt en adekvat skyddsnivå, med hjälp av avtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller i händelse av lämpliga skyddsåtgärder).

6.4. DevSkiller kan avslöja användarens personuppgifter till andra enheter än de som anges i artikel 6.2. endast efter användarens samtycke i förväg.

ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

7.1. DevSkiller kan efter eget gottfinnande uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. I sådana fall kommer vi att ändra datumet längst ner på denna sida. Vi uppmuntrar användarna att ofta kontrollera denna sida för eventuella ändringar för att hålla sig informerade om hur vi hjälper till att skydda den personliga information som vi samlar in. Du bekräftar och godkänner att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna sekretesspolicy och bli medveten om ändringar.

KONTAKTA OSS

8.1. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, om hur den här webbplatsen fungerar eller om dina kontakter med den här webbplatsen kan du kontakta oss på följande adress:
DevSkiller.comhttps://devskiller.com Lindleya 16, Warszawa, Polen
+44 20 3876 6444, gdpr@devskiller.com

Detta dokument uppdaterades senast den 11 januari 2022.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp