Skip to content

Devskiller S.A. realizuje projekt nr POIR.03.03.03-14-0116/18, pn. „Wsparcie działań internacjonalizacyjnych dla DEVSKILLER sp. z o.o.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Celem realizacji projektu jest wzrost poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych produktu jakim jest platforma online służąca do weryfikacji umiejętności programistycznych w formule SaaS. W wyniku realizacji projektu planowane jest rozszerzenie sprzedaży na rynek USA oraz ZEA, które zostały określone jako perspektywiczne w programie promocji branży ICT/IT. Ponadto planowane jest prowadzenie działań promocyjnych w trakcie 7 targów.

Poprzez udział w targach branżowych oraz zakup związanych z nimi usług doradczych Wnioskodawca będzie w stanie rozszerzyć działalność eksportową oraz zintensyfikować sprzedaż na aktualnie obsługiwanych rynkach zagranicznych. Dzięki temu planowane jest pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do ogólnego wzrost poziomu przychodów przedsiębiorstwa, ale również do dalszego wzrostu udziału przychodów z eksportu w ogólnej strukturze przychodów.